Įstatai

TAUTOS IR TEISINGUMO SĄJUNGOS (CENTRISTŲ, TAUTININKŲ)

ĮSTATAI

 

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) – toliau – Partija,  yra Lietuvos politinė partija nuosekliai tęsianti ir įgyvendinanti Lietuvos centro sąjungos programą, priimtą LCS steigiamajame suvažiavime 1993 m. birželio mėn. 05 d. ir atnaujintą 2003 m. birželio mėn. 1 d. Nacionalinės Partijos atkuriamajame suvažiavime.
 2. Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Partijos programa ir šiais įstatais.
 3. Partija turi ženklą – keturlapį žalios spalvos dobilą apjuostą tautinių spalvų ovalu, vėliavą
  – ženklą baltame lauke su partijos pavadinimu, atributiką.
 4. Partijos buveinės adresas: Kaštonų 3, Vilnius.
 5. Partija yra juridinis asmuo.
 1. Veiklos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas
 1. Partijos tikslas – stipri nacionalinė Lietuvos valstybė, kurianti ir ugdanti gyvybingą ir socialiai saugią visuomenę, ginanti savo piliečius bei jų teisėtus interesus šalyje ir už jos ribų. Partija savo tikslo siekia, vadovaudamasi nacionalinėmis tradicijomis ir vertybėmis, savo piliečių sugebėjimu produktyviai dirbti ir gyventi globalizacijos sąlygomis ir stiprinti pilnutinę demokratiją.
 2. Partijos uždaviniai – visomis politinėmis bei pilietinėmis priemonėmis siekti:
  – Lietuvos valstybės, tautos ir piliečio nacionalinio savitumo išsaugojimo ir ugdymo globalizacijos sąlygomis;
  – žmogaus ir šeimos gerovės, asmens ir visuomenės saugumo, darbo vietų kūrimo, socialinės santarvės;
  – valstybės tęstinumo ir tvirtumo, jos piliečių interesų atstovavimo, aplinkos tausojimo.
 3. Partija, vadovaudamasi asmens doros, visuomenės gerovės ir valstybės nepriklausomybės principais, savo tikslus ir uždavinius įgyvendina:
  3.1 ruošdama ir vykdydama savo politines ir visuomenines programas;
  3.2 dalyvaudama įgyvendinant kitų visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų programas;
  3.3 dalyvaudama Lietuvos Respublikos Prezidento, LR Seimo, Europos parlamento ir savivaldybių Tarybų rinkimuose;
  3.4 duodama sutikimą partijos nariams dirbti valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijose;
  3.5 atšaukdama leidimą savo atstovams dirbti valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijose;
  3.6 politinėmis priemonėmis, gindama Partijos programai pritariančių piliečių interesus;
  3.7 inicijuodama pilietines akcijas;
  3.8 bendradarbiaudama su kitomis Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis;
  3.9 palaikydama ryšius su kitų valstybių politinėmis partijomis, tarptautinėmis organizacijomis, išeivija.

III. Nariai, jų teisės ir pareigos. Įstojimo, išstojimo, narystės partijoje sustabdymo, bei šalinimo iš partijos, atšaukimo tvarka

 1. Partiją sudaro jos nariai.
 2. Partijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, nepriklausantis jokiai kitai politinei partijai, pripažįstantis Partijos programą ir jos įstatus bei nustatytąja tvarka mokantis nario mokestį. Nario mokesčio dydį, jo mokėjimo ir paskirstymo tvarką nustato Partijos Taryba. Partijos Valdyba nustato laisvanoriškų partijos narių aukų priėmimo tvarką.
 3. Prašymą priimti į Partiją pateikęs asmuo įsipareigoja vykdyti Partijos programą, laikytis jos įstatų. Prašymo priimti į Partiją negali teikti asmenys persekiojami baudžiamąja teise.
 4. Partijos narystė įteisinama (priimama į partijos narius) partijos skyriuje, skyriaus įstatuose nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Nesant skyriaus, Partijos nariu priima Partijos Valdyba. Partijos nariui išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
 5. Skyriaus atsisakymas įteisinti narystę (priimti į partijos narius) gali būti apskųstas Partijos Etikos komisijai, kurios sprendimas galutinis.
 6. Iš Partijos išstojama raštu informavus skyrių arba partijos sekretoriatą.
 7. Iš naujo į Partiją stojama bendra tvarka.
 8. Partijos nariui Partijos suvažiavimo sprendimu gali būti suteiktas Partijos garbės nario vardas. Partijos garbės nario vardo suteikimo tvarka, jo teisės ir pareigos nustatomos Partijos garbės nario reglamente, kurį tvirtina Partijos Taryba.
 9. Partijos narys, turintis didžiausią autoritetą partijos narių tarpe Partijos suvažiavimo sprendimu gali būti išrinktas Partijos garbės pirmininku. Partijos garbės pirmininko teises ir pareigas nustato suvažiavimas.
 10. Partijos narys turi teisę:
  10.1 rinkti ir būti renkamas į visus Partijos organus;
  10.2 reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Partijos veiklos klausimais;
  10.3 dalyvauti visų Partijos organų atviruose posėdžiuose;
  10.4 siūlyti Partijos kandidatus ir būti iškeltas Partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijas;
  10.5 gauti Partijos paramą savo kandidatūrai Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento, savivaldybių Tarybų rinkimuose;
  10.6 gauti informaciją apie Partijos veiklą;
  10.7 laisvai jungtis į Partijos frakcijas;
  10.8 sustabdyti ir atnaujinti narystę Partijoje;
  10.9 dalyvauti Partijos skyrių, komitetų, frakcijų veikloje;
  10.10 išstoti iš Partijos;
  10.11 atstovauti įgaliojimus suteikusio Partijos organo interesus bei jos vykdomą politiką Lietuvoje ir užsienyje;
  10.12 teikti Partijai laisvanoriškas aukas;
  10.13 kreiptis į Partijos Etikos komisiją narystės, programos ir įstatų pažeidimo klausimais, kreiptis dėl Partijos organų sprendimų, išskyrus dėl Partijos suvažiavimo ar Tarybos priimtų nutarimų.
 11. Partijos narys privalo:
  11.1 laikytis Partijos įstatų reikalavimų, vykdyti jos programą ir nutarimus, priimtus skyriaus konferencijoje, Partijos suvažiavime ir Partijos Taryboje;
  11.2 dalyvauti Partijos, jos skyrių, komitetų veikloje;
  11.3 būdamas išrinktu į LR Seimą, Europos parlamentą arba savivaldybės tarybą aktyviai dirbti frakcijose bei komitetuose, įgyvendinant Partijos programą, partijos suvažiavimo (skyriaus konferencijos), Partijos Tarybos, Politinės Tarybos, (skyriaus tarybos), Valdybos nutarimus;
  11.4 Partijos narys, gavęs pasiūlymą dirbti Vyriausybės nariu, turi gauti Partijos Tarybos pritarimą;
  11.5 Partijos narys, gavęs pasiūlymą eiti savivaldybės Tarybos renkamas pareigas, turi gauti Partijos skyriaus (skyriaus tarybos) pritarimą.
  11.6 Partijos narys negali duoti sutikimo būti keliamas kandidatu kitų politinių partijų ir politinių organizacijų Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento ar savivaldybių Tarybų rinkimuose be savo skyriaus tarybos sutikimo patvirtinto Partijos Tarybos.
  11.7 nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.
  11.8 Partijos Politinės Tarybos ir Valdybos nariai privalo deklaruoti savo pajamas ir interesus (pristatyti Partijos sekretoriatui deklaracijų kopijas).
 12. Partijos nario narystės sustabdymo, šalinimo iš partijos ir atšaukimo tvarka:
  12.1 partijos nario, kurio vieši veiksmai kompromituoja visuomenėje Partiją ar kuris nevykdo skyriaus konferencijos, Partijos Tarybos ar suvažiavimo nutarimų, narystė partijoje Partijos Valdybos ar skyriaus tarybos spendimu gali būti sustabdyta. Apie tai nedelsiant informuojama Partijos Etikos komisija, kuri priima sprendimą, kuriuo rekomenduoja Partijos Tarybai: a) palikti sustabdytus partijos nario įgaliojimus iki priežasties, dėl kurios jie buvo sustabdyti, pašalinimo; b) atstatyti partijos nario įgaliojimus; c) šalinti iš partijos;
  12.2 Narystės partijoje sustabdymas reiškia, kad asmuo kurio narystė sustabdyta, gali dalyvauti visuose skyriaus, kuriam jis priklauso, partiniuose renginiuose be balso teisės, bet pats tuo laikotarpiu negali kandidatuoti į renkamus organus. Narystė partijoje atstatoma skyriaus tarybos sprendimu, partijos nariui likvidavus narystės stabdymo priežastį.
  12.3 Partijos nariai, Partijos Tarybos, ar skyriaus (skyriaus tarybos) sprendimu gavę leidimą dirbti Vyriausybėje, ar savivaldybių Tarybų renkamose pareigose, leidimą davusių organų sprendimu gali šio leidimo netekti;
  12.4 partijos narys, išrinktas ar paskirtas į valstybės valdžios ar valdymo institucijos pareigas, kurias užimant įstatymo yra nustatytas narystės sustabdymas, gali sustabdyti savo narystę Partijoje tam laikui, kurį užima šias pareigas. Šiuo atveju nuo partijos nario mokesčio mokėjimo tam laikotarpiui jis atleidžiamas;
  12.5 apie narystės Partijoje sustabdymą pareiškiama raštu partijos skyriaus, kurio nariu jis yra, tarybai. Narystė Partijoje, sustabdyta nario prašymu, atstatoma jo prašymu, pritarus skyriaus tarybai. Abiem atvejais, apie tai nedelsiant, informuojamas Partijos sekretoriatas;
  12.6 partijos nariui, ėjusiam partijoje renkamas pareigas, kurio narystė partijoje buvo sustabdyta jo paties ar skyriaus tarybos iniciatyva, atstačius narystę buvusios renkamos pareigos neatstatomos.
 1. Partijos struktūra
 1. Partijos struktūra:
  1.1 Partijos suvažiavimas;
  1.2 Partijos Taryba;
  1.3 Partijos Politinė Taryba;
  1.4 Partijos Valdyba;
  1.5 Partijos pirmininkas;
  1.6 Partijos Politinės Tarybos pirmininkas;
  1.7 Partijos pirmininko pavaduotojai;
  1.8 Partijos Etikos komisija;
  1.9 Partijos Kontrolės komisija;
  1.10 Partijos regionų koordinacinės tarybos;
  1.11 Partijos atsakingasis sekretorius;
  1.12 Partijos iždininkas;
  1.13 Partijos sekretoriatas;
  1.14 Partijos skyriai;
  1.15 Partijos grupės;
  1.16 Partijos komitetai;
  1.17 Partijos frakcijos;
  1.18 Partijos jaunimo grupė;
  1.19 Konferencija.
 2. Partijos organizacinė struktūra yra grindžiama administraciniu-teritoriniu arba rinkiminių apygardų principu.
 1. Partijos suvažiavimas
 1. Partijos suvažiavimas yra aukščiausias Partijos organas;
 2. Partijos suvažiavimą šaukia Partijos Taryba, arba Partijos pirmininkas;
 3. Ne rečiau kaip kartą per du metus yra šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas;
 4. Partijos suvažiavimas gali būti šaukiamas vieno ketvirtadalio Partijos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Partijos suvažiavimo kompetencija:
  5.1 priima ir keičia Partijos programą ir įstatus;
  5.2 priima sprendimus valstybei ir partijai svarbiais klausimais;
  5.3 renka Partijos pirmininką;
  5.4 renka Partijos Politinės tarybos pirmininką;
  5.5 renka Partijos valdybos pirmininką;
  5.6 Partijos pirmininko teikimu tvirtina Partijos pirmininko pavaduotojus.
  5.7 renka Partijos Tarybos narius;
  5.8 renka Partijos Etikos komisiją;
  5.9 renka Partijos Kontrolės komisiją;
  5.10 tvirtina Partijos Kontrolės komisijos ataskaitą
  5.11 reikalauja Partijos narių LR Seime, Europos parlamente, Vyriausybėje arba savivaldybių Tarybose, nevykdančių Partijos programos arba įstatų, atsistatydinimo;
  5.12 priima sprendimus dėl Partijos atributikos;
  5.13 priima sprendimus dėl Partijos dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento ir vietos savivaldybių Tarybų rinkimuose, išskyrus pakartotinius Seimo rinkimus vienmandatėse rinkimų apygardose;
  5.14 kelia Partijos kandidatą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ar priima sprendimą dėl kurio kito kandidato palaikymo;
  5.15 kelia kandidatus Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento rinkimuose, išskyrus pakartotinius Seimo rinkimus vienmandatėse rinkimų apygardose;
  5.16 tvirtina Partijos kandidatų sąrašą Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos parlamento rinkimuose;
  5.17 aprobuoja jungimąsi į priešrinkimines ir porinkimines koalicijas Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos parlamento rinkimuose;
  5.18 Atšaukia anksčiau negu nustatyta suvažiavime išrinktus ar tvirtintus asmenis.
  5.19 Partijos suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė partijos suvažiavimo delegatų.
  5.20 Nutraukia Partijos veiklą.
 6. Partijos suvažiavimo delegatai yra:
  6.1 Partijos Tarybos, Valdybos ir Politinės Tarybos nariai;
  6.2 Partijos skyrių deleguoti atstovai;
  6.3 Partijos frakcijų pirmininkai;
  6.4 Partijos Etikos komisijos nariai;
  6.5 Partijos Kontrolės komisijos nariai;
  6.6 Partijos atsakingasis sekretorius;
  6.7 Partijos iždininkas.
 7. Atstovavimo kvotą suvažiavime nustato Partijos Taryba.
 8. Partijos suvažiavime nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.
 9. Partijos suvažiavimą rengia Partijos sekretoriatas plačiai konsultuodamasis su partijos regionų koordinacinėmis tarybomis, skyriais, komitetais, frakcijomis ir partijos komisijomis.
 10. Partijos suvažiavimo darbotvarkę, pateiktą partijos sekretoriato, tvirtina Partijos Taryba.
 11. Suvažiavimo metu, numatyta darbotvarkė, suvažiavimo delegatų gali būti papildyta pritarus suvažiavimo delegatų daugumai.
 1. Partijos pirmininkas
 1. Partijos pirmininkas yra politinis organizacijos vadovas, vienasmenis valdymo organas.
 2. Partijos pirmininkas renkamas suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu, balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Partijos pirmininkas, laikydamasis šių įstatų ir vykdydamas Partijos programą, atstovauja Partiją, savo vardu pasirašo partijos operatyvaus reagavimo dokumentus, padedamas Politinės Tarybos ir Valdybos formuoja bei kontroliuoja partijos politinės veiklos ir partijos plėtros strategiją, teikia Tarybai tvirtinti atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą.
 4. Partijos pirmininkas yra Partijos Tarybos pirmininkas, šaukia Partijos Tarybos posėdžius, esant reikalui – suvažiavimą, bei pasirašo priimtus sprendimus.
 5. Partijos pirmininkui nesant, atsistatydinus ar negalint toliau eiti pareigų jo įgaliojimai pirmininko pavedimu arba Partijos Tarybos sprendimu pereina partijos pirmininko pavaduotojui.

VII. Partijos pirmininko pavaduotojai

 1. Partijos pirmininko pavaduotojai padeda Partijos pirmininkui realizuoti savo įgaliojimus ir, esant reikalui, pavaduoja jį.
 2. Partijos pirmininko pavaduotojai, partijos pirmininko teikimu, tvirtinami suvažiavime dvejiems metams slaptu arba atviru balsavimu visų suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Partijos pirmininko pavaduotojas darbui su regionų tarybomis ir skyriais yra atsakingas už partijos regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, partijos poziciją savivaldos klausimais.
 4. Partijos pirmininko pavaduotojas darbui su partijos komitetais koordinuoja komitetų veiklą ir yra atsakingas už partijos programinių dokumentų rengimą ir svarstymą komitetų posėdžiuose ir jų teikimą Tarybai.
 5. Partijos pirmininko pavaduotojas darbui su jaunimu ir viešiesiems ryšiams yra atsakingas už jaunimo grupės veiklą ir partijos viešuosius ryšius. Deleguojamas-Partijos jaunimo grupės.
 6. Partijos suvažiavimas gali nuspręsti rinkti daugiau nei tris partijos pirmininko pavaduotojus, atskiru sprendimu nustatydamas jų kompetenciją.

VIII. Partijos Taryba

 1. Partijos Taryba yra aukščiausias Partijos kolegialus politinis organas, veikiantis tarp suvažiavimų.
 2. Partijos Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Partijos Taryba posėdžiauja pagal savo pačios patvirtintą Tarybos darbo reglamentą.
 3. Partijos Tarybos posėdį šaukia Partijos pirmininkas.
 4. Partijos Tarybos posėdis gali būti šaukiamas vieno ketvirtadalio Tarybos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Partijos Tarybos posėdyje svarstymui teikiamų klausimų dokumentų projektai pateikiami Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio. Esant reikalui, Partijos pirmininkas šaukia neeilinius Tarybos posėdžius.
 6. Partijos Tarybos posėdžių organizavime talkina Partijos sekretoriatas.
 7. Partijos Tarybą sudaro:
  7.1 Partijos pirmininkas;
  7.2 Partijos garbės pirmininkas;
  7.3 Partijos Politinės Tarybos pirmininkas;
  7.4 Partijos valdybos pirmininkas;
  7.5 Partijos pirmininko pavaduotojai;
  7.6 Politinės Tarybos nariai;
  7.7 Valdybos nariai;
  7.8 Partijos atsakingasis sekretorius;
  7.9 Dešimt partijos suvažiavime išrinktų Tarybos narių;
  7.10 Partijos skyrių pirmininkai arba atstovai;
  7.11 Partijos frakcijų pirmininkai arba atstovai;
  7.12 Partijos Jaunimo grupės pirmininkas;
  7.13 Partijos nariai – LR Seimo nariai;
  7.14 Partijos nariai – savivaldybių merai;
  7.15 Partijos garbės nariai;
  7.16 Jeigu partijos suvažiavime išrinktas Tarybos narys atsistatydina arba jo įgaliojimai sustabdomi, jo vietą Taryboje užima daugiausiai balsų tarybos rinkimuose gavęs, tačiau dėl kvotos neišrinktas partijos narys.
 8. Partijos Tarybos posėdžiams pirmininkauja Partijos pirmininkas, jam pavedus – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiams padeda pirmininkauti (rotacijos principu) vienas iš skyrių pirmininkų.
 9. Partijos Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvauja partijos iždininkas.
 10. Partijos Tarybos kompetencija:
  10.1 priima nutarimus esminiais Partijos politikos ir veiklos klausimais, kurie nepriskirti Partijos suvažiavimo kompetencijai ir aktualiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais;
  10.2 nustato Politinės Tarybos narių skaičių;
  10.3 Politinės Tarybos pirmininko teikimu tvirtina Politinės Tarybos narius;
  10.4 nustato valdybos narių skaičių ir valdybos pirmininko teikimu juos tvirtina;
  10.5 nustato regioninių koordinacinių tarybų veikimo teritorines ribas;
  10.6 svarsto Partijos narių kandidatūras Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento, rinkimuose, tikslina pateiktų kandidatų sąrašo eiliškumą ir teikia tvirtinti Partijos suvažiavimui;
  10.7 tvirtina atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą;
  10.8 kelia kandidatus savivaldybių Tarybų rinkimuose ir tvirtina rinkiminius sąrašus;
  10.9 priima sprendimus dėl Partijos narių dalyvavimo pakartotiniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose vienmandatėse rinkimų apygardose ir kelia kandidatus;
  10.10 sprendžia Partijos narių įėjimo į Vyriausybę klausimus;
  10.11 išklauso Partijos Politinės Tarybos, Valdybos veiklos per periodą tarp Tarybos posėdžių ataskaitą ir ją tvirtina;
  10.12 reikalauja atsistatydinti Partijos atstovus savivaldybių Tarybose, jei šie ignoruoja šių įstatų ar programos nuostatas, suvažiavimo ar Partijos Tarybos sprendimus;
  10.13 teikia medžiagą Partijos Etikos komisijai apie pastebėtus Partijos skyriaus tarybos pirmininko, Partijos komiteto pirmininko, Partijos frakcijos pirmininko, Partijos Kontrolės komisijos pirmininko Partijos programos ar įstatų pažeidimus taip pat Partijos suvažiavimo ar Tarybos priimtų nutarimų ignoravimą. Šiuo atveju Taryba įgalioja ir įpareigoja vieną iš savo narių atstovauti kaltintoją svarstant pateikta medžiagą Etikos komisijos posėdyje;
  10.14 svarsto Partijos Etikos komisijos teikimus ir priima sprendimus;
  10.15 tvirtina Partijos Politinės Tarybos, Valdybos, Etikos komisijos ir Kontrolės komisijos darbo reglamentus;
  10.16 sprendžia dėl koalicijų sudarymo su kitomis partijomis LR Prezidento, LR Seimo, Europos parlamento rinkimuose;
  10.17 nustato Partijos skyrių narių delegavimo i Partijos suvažiavimus kvotas;
  10.18 tvirtina Partijos išlaidų sąmatą ir jos vykdymo apyskaitą.
 11. Partijos Tarybos posėdžių darbotvarkę sudaro Partijos pirmininkas. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta.
 12. Partijos Tarybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
 13. Partijos Tarybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.
 1. Politinės Tarybos pirmininkas
 1. Partijos Politinės Tarybos pirmininkas organizuoja partijos Politinės Tarybos darbą.
 2. Partijos Politinės Tarybos pirmininkas renkamas partijos suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Politinės tarybos pirmininkas, laikydamasis šių įstatų ir vykdydamas Partijos programą, padedamas Politinės Tarybos formuoja partijos politinės veiklos tikslus ir uždavinius, pasisako politinių aktualijų klausimais, pasirašo politinės Tarybos dokumentus ir ją atstovauja.
 4. Teikia partijos Tarybai Politinės Tarybos narių kandidatūras tvirtinti.
 5. Teikia Politinei Tarybai tvirtinti Politinės Tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą.
 6. Politinės Tarybos pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų, jo įgaliojimai niekam neperduodami išskyrus Politinės Tarybos organizacinius veiklus klausimus, kuriuos vykdo Politinės Tarybos pirmininko pavaduotojas.
 1. Partijos Politinė Taryba
 1. Partijos Politinė Taryba yra Partijos politinis organas, formuojantis programines veiklos nuostatas ir partijos poziciją valstybei ir visuomenei aktualiais klausimais.
 2. Partijos Politinės Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Politinės Tarybos darbo reglamentą tvirtina Partijos Taryba.
 3. Partijos Politinės Tarybos posėdį šaukia ir jam pirmininkauja Politinės Tarybos pirmininkas.
 4. Partijos Politinės Tarybos posėdis gali būtį šaukiamas vieno trečdalio Politinės Tarybos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Partijos Politinę Tarybą sudaro:
  5.1 Politinės Tarybos pirmininkas.
  5.2 Politinės Tarybos pirmininko teikimu Tarybos patvirtinti Politinės tarybos nariai.
 6. Partijos Politinės Tarybos kompetencija:
  6.1 Politinės Tarybos pirmininko teikimu tvirtina Politinės Tarybos pirmininko pavaduotoją;
  6.2 nustato partijos politinės veiklos tikslus ir uždavinius, formuoja jų įgyvendinimo nuostatas;
  6.3 rengia Partijos programines nuostatas ir politinio veikimo dokumentus;
  6.4 operatyviai reaguoja į esamą politinę situaciją, priima reikiamus sprendimus ir paruošia bei publikuoja politinius Partijos pareiškimus ir pozicijas;
  6.5 teikia Partijos Tarybai rekomendacijas jungimosi į partines koalicijas, frakcijas LR Seime bei įėjimo į LR Vyriausybę klausimais;
  6.6 teikia pasiūlymus Partijos Tarybos posėdžių, suvažiavimų dienotvarkėms sudaryti;
  6.7 tvirtina Politinės tarybos pasitelktus specialistus nariais-ekspertais, kuriais gali būti ir ne Partijos nariai;
 7. Partijos politinės Tarybos posėdžių darbotvarkę sudaro Partijos Politinės Tarybos pirmininkas. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta.
 8. Partijos Politinės Tarybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
 9. Partijos Politinė Taryba dirba pagal Partijos Tarybos patvirtinta reglamentą.
 10. Partijos Politinės Tarybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.
 11. Partijos Politinės Tarybos nariai ketinantis kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidento, LR Seimo, Europos parlamento, savivaldybių Tarybų rinkimuose privalo gauti Partijos Tarybos pritarimą.
 12. Partijos Politinės tarybos nariai-ekspertai priimant sprendimus nebalsuoja ir nėra skaičiuojami į pasėdžio kvorumą.
 1. Partijos Valdyba
 1. Partijos Valdyba yra partijos kolegialus valdymo organas, atsakingas už partijos organizacinę struktūrą, jos struktūrinių padalinių funkcionavimą ir partijos veiklos organizavimą.
 2. Partijos Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą ketvirtį. Valdybos reglamentą tvirtina Partijos Taryba.
 3. Partijos Valdybos posėdį šaukia, siūlo darbotvarkę ir posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas.
 4. Partijos valdybos pirmininkas renkamas suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 5. Partijos Valdybos posėdis gali būti šaukiamas vieno trečdalio Valdybos narių reikalavimu, nurodžius svarstytinus klausimus.
 6. Partijos Valdybą sudaro:
  6.1 valdybos pirmininkas;
  6.2 Tarybos posėdyje patvirtinti valdybos nariai;
  6.3 partijos atsakingasis sekretorius, kuris valdybos posėdžiuose nebalsuoja.
 7. Partijos Valdybos kompetencija:
  7.1 rengia nario mokesčio ir partijos narių laisvanoriškų aukų rinkimo ir paskirstymo tvarką ir teikia ją Tarybai tvirtinti;
  7.2 atsako už Partijos pajamų-išlaidų sąmatos sudarymą ir teikia ją Tarybai tvirtinti;
  7.3 atsako už suvažiavimų sušaukimą;
  7.4 atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
  7.5 atsako už partijos narių informavimą apie esminius įvykius, turinčius reikšmės partijos veiklai;
  7.6 atsako už partijos narių apskaitą, turto tvarkymą ir dokumentų saugojimą;
  7.7 organizuoja naujų partijos skyrių steigimą;
  7.8 koordinuoja partijos skyrių veiklą ir teikia jiems metodinę pagalbą, atsako už jų veiklą;
  7.9 priima naujus partijos narius jei jų gyvenamojoje vietovėje nėra registruoto partijos skyriaus;
  7.10 stabdo partijos nario, kurio vieši veiksmai kompromituoja visuomenėje Partiją ar kuris nevykdo skyriaus konferencijos, Partijos Tarybos ar suvažiavimo nutarimų, narystę partijoje.
  7.11 sprendžia dėl koalicijų sudarymo rinkimuose į savivaldybių Tarybas; svarsto rinkimų į savivaldybių tarybas rinkiminius sąrašus ir išvadas teikia Tarybai.
  7.12 koordinuoja savivaldybių Tarybų rinkimų rinkimines kampanijas;
  7.13 sudaro štabus rinkimams ar referendumams ir kontroliuoja jų veiklą;
  7.14 kontroliuoja Partijos sekretoriato veiklą, tvirtina sekretoriato struktūrą, darbo reglamentą bei apmokamų darbuotojų etatus ir jų atlyginimo normatyvus;
  7.15 tvirtina Partijos atstovo spaudai kandidatūrą, koordinuoja ir kontroliuoja šią veiklą;
  7.16 Partijos pirmininko teikimu tvirtina Partijos periodinių leidinių redaktorių kandidatūras.
 8. Partijos Valdyba dirba pagal Partijos Tarybos patvirtintą reglamentą.
 9. Partijos Valdybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.

XII. Partijos sekretoriatas

 1. Partijos sekretoriatas yra Partijos suvažiavimų, Partijos Tarybos, Valdybos ir Politinės Tarybos nutarimus įgyvendinanti ir kasdieninę Partijos veiklą administruojantis organas.
 2. Už Partijos sekretoriato politinį patikimumą atsako Partijos Valdyba, o už organizacinę veiklą- Partijos atsakingasis sekretorius.
 3. Partijos sekretoriato darbuotojai yra etatiniai, reikalui esant kviečiami konsultantai, patarėjai ar savanoriai pagalbininkai.
 4. Partijos sekretoriato darbo reglamentą tvirtina Partijos Valdyba.
 5. Partijos sekretoriato kompetencija:
  5.1. teikia Partijos skyriams reikiamą informaciją ir metodinę paramą;
  5.2 registruoja Partijos skyrius, frakcijas, narius bei jų judėjimą partijos viduje;
  5.3 rengia Partijos suvažiavimus, Partijos Tarybos posėdžius;
  5.4 vykdo Partijos raštvedybą tvarko dokumentaciją ir archyvą;
  5.5 organizuoja Partijos propagandinę – leidybinę veiklą;
  5.6 vykdo Partijai priklausančių patalpų apskaitą ir jų eksploatavimą;
  5.7 organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, teikia metodinę pagalbą rinkimų štabams;
  5.8 vykdo Partijai priklausančio turto apskaitą organizuoja sudėvėto ar sugadinto turto nurašymą ar jo pardavimą;
  5.9 sudaro Partijos metinę pajamų – išlaidų sąmatą seka jos vykdymą ir teikia ataskaitas Partijos Valdybai tvirtinti.
 6. Laiku pateikia privalomas Partijos finansinės-ūkinės veiklos ataskaitas valstybinėms įstaigoms;
 7. Partijos sekretoriatui vadovauja jo vadovas – atsakingasis sekretorius.
 8. Partijos atsakingasis sekretorius:
  8.1 organizuoja Partijos sekretoriato veiklą;
  8.2 teikia Partijos Valdybai tvirtinti sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
  8.3 priima į darbą ir atleidžia etatinius sekretoriato darbuotojus;
  8.4 pagal įgaliojimą atstovauja Partiją valstybės administraciniuose, ūkiniuose ir teisiniuose santykiuose su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 9. Partijos atsakingasis sekretorius negali būti Politinės Tarybos, Etikos, Kontrolės komisijų nariu, Partijos skyriaus, komiteto, frakcijos pirmininku ar jo pavaduotoju.
 10. Partijos atsakingasis sekretorius yra Partijos Valdybos narys.
 11. Partijos atsakingajam sekretoriui nesant ar negalint vykdyti pareigų, šias pareigas laikinai vykdo jo pavaduotojas.

XIII. Partijos skyriai

 1. Partijos skyrius yra teritorinis Partijos struktūrinis vienetas.
 2. Partijos skyriai steigiami pagal administracinį – teritorinį Lietuvos Respublikos suskirstymą arba rinkiminių apygardų principą. Partijos skyriai gali steigtis užsienyje, lietuvių gyvenamose vietovėse (bendruomenėse).
 3. Partijos skyrių veiklą koordinuoja regionų koordinacinės tarybos.
 4. Partijos skyrius gali būti įsteigtas esant penkiems Partijos nariams.
 5. Partijos skyrius veikia vadovaudamasis Partijos įstatais, jos programa, skyriaus įstatais patvirtintais skyriaus tarybos. Skyriaus įstatai nustato skyriaus kompetencijos paskirstymą tarp skyriaus konferencijos, skyriaus pirmininko, skyriaus pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų), sekretoriaus ir skyriaus grupių.
 6. Partijos skyriai gali turėti savo programą, neprieštaraujančią Partijos programai.
 7. Partijos skyriai politinėmis priemonėmis gina savo atstovaujamųjų interesus.
 8. Partijos skyriaus steigiamieji pareikštiniai dokumentai įteikiami Partijos sekretoriatui per penkiolika dienų nuo skyriaus steigiamojo susirinkimo.
 9. Sekretoriatas ne vėliau kaip per 14-ką kalendorinių dienų privalo įregistruoti skyriaus pareikštinius dokumentus arba esant neatitikimams šiems įstatams ar Partijos programai juos grąžinti papildymui ar pakeitimui ir teikti pakartotinai.
 10. Partijos skyriaus registracijai pateikiami:
  10.1 steigiamojo susirinkimo protokolo išrašas dėl skyriaus steigimo;
  10.2 skyriaus įstatai;
  10.3 skyriaus narių sąrašas;
  10.4 asmenų, išrenkamų skyriuje pagal šių įstatų reikalavimus, sąrašas.
 11. Partijos skyriaus organizacinė struktūra:
  11.1 skyriaus susirinkimas (konferencija);
  11.2 skyriaus taryba (renkama esant skyriuje daugiau nei 15 narių);
  11.3 skyriaus pirmininkas;
  11.4 skyriaus pirmininko pavaduotojas (pavaduotojai);
  11.5 skyriaus sekretoriatas (sekretorius);
  11.6 skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius);
  11.7 skyriaus komitetai;
  11.8 skyriaus grupės (grupės sudėtis nemažiau 5 narių).
 12. Partijos skyriaus ataskaitinę – rinkiminę konferenciją šaukia skyriaus pirmininkas arba skyriaus taryba ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis skyriaus narių nurodant svarstytinus klausimus.
 13. Partijos skyriaus vadovybė (sekretorius) paskelbia skyriaus rinkiminės – atskaitinės konferencijos dienotvarkę ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki konferencijos pradžios.
 14. Partijos skyrius savo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje slaptu balsavimu renka skyriaus tarybos pirmininką, skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją (jus), renka kontrolės komisiją (kontrolierių), deleguoja atstovus į Partijos suvažiavimą ar konferenciją slaptu balsavimu renka skyriaus tarybą.
 15. Partijos skyriaus pirmininku vienas ir tas pats asmuo gali būtį renkamas iš eilės nedaugiau kaip dviem kadencijoms.
 16. Partijos skyriaus susirinkimas (konferencija) pirmininko teikimu tvirtina skyriaus sekretoriaus kandidatūrą.
 17. Partijos skyriaus kompetencija:
  17.1 priima ir keičia skyriaus įstatus;
  17.2 inicijuoja Partijos organų nutarimus ir priimtų nutarimų vykdymą;
  17.3 pareiškia atskirą skyriaus nuomonę, jei tokia suformuojama;
  17.4 priima sprendimus skyriaus nariams ir bendruomenei aktualiais klausimais;
  17.5 skyriaus komitetai teikia savo pasiūlymus skyriaus tarybai ir analogiškiems Partijos komitetams;
  17.6 priima sprendimus dėl skyriaus kandidatų sąrašų rinkimuose į LR Seimą ir į savivaldybės Tarybą. Teikia šiuos sąrašus aprobuoti Partijos Tarybai;
  17.7 teikia pasiūlymus Partijos Tarybai dėl skyriaus atstovų dalyvavimo politinėse koalicijose savivaldybės Tarybos rinkimuose ir po jų;
  17.8 sudaro skyriaus grupes, tvirtina jų darbo reglamentą bei išrinktą grupės pirmininką.
 18. Partijos skyriaus grupės ir jų kompetencija:
  18.1 skyriaus grupės steigiamos skyriaus konferencijos (susirinkimo) sprendimu;
  18.2 skyriaus narys, nepriklausomai nuo jo darbo ar gyvenamosios vietos, pasirinktinai gali būti bet kurioje vienoje grupėje pasirašęs grupės sąraše;
  18.3 naujai susiformavusi skyriaus grupė paprastu balsavimu išsirenka grupės pirmininką, pavaduotoją (us) ir sekretorių;
  18.4 skyriui įsteigus grupę, jos vadovybė 7-ių kalendorinių dienų eigoje užregistruoja grupę skyriaus sekretoriate, tam pateikdami: grupės steigiamojo susirinkimo protokolą, grupės narių sąrašą grupės darbo reglamentą grupės pirmininko, pavaduotojo(ų) ir sekretoriaus rinkimų protokolą Grupės darbo reglamentas turi nustatyti grupės kompetencijos paskirstymą tarp grupės susirinkimo, grupės pirmininko, pavaduotojo(jų) ir sekretoriaus;
  18.5 skyriaus grupės pirmininkas, pavaduotojas(ai) ir sekretorius renkami dviejų metų kadencijai ir gali būti perrenkami tolesnei kadencijai;
  18.6 skyriaus grupių pirmininkai (arba jų deleguoti atstovai) kviečiami į skyriaus tarybos posėdžius su patariamojo balso teise;
  18.7 skyriaus grupės nariai gali inicijuoti pasiūlymus teikiant juos skyriaus tarybai ir veikti vykdant Partijos programą skyriaus tarybos ir Partijos Tarybos nutarimus.

XIV. Partijos komitetai

 1. Partijos komitetai yra sudaromi atskirų valstybės ir visuomenės veiklos sričių dalykinėms ir politinėms problemoms nagrinėti.
 2. Partijos komitetų veiklos sritys sutampa su Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komitetų veiklos sritimis.
 3. Partijos komitetų skaičių, pavadinimus, dalykines sritis nustato suvažiavimas, o komitetų veiklos darbo reglamentus tvirtina Partijos Taryba.
 4. Partijos komitetų darbą kuruoja Politinės Tarybos nariai.
 5. Partijos komitetai buria Partijos narius pagal jų specialybę bei kompetenciją kviečia dalyvauti komiteto veikloje Partijos rėmėjus. Specifiniams klausimams spręsti kviečia šių klausimų ekspertus bei konsultantus iš atitinkamų žinybų bei mokslo įstaigų. Išvadas ir pasiūlymus teikia Partijos pirmininkui, Partijos Tarybai, Partijos Politinei Tarybai, Valdybai.
 6. Komitetų darbą organizuoja komitetų pirmininkai, kuriuos išsirenka komitetų nariai.
 7. Partijos komitetai priima ir nagrinėja pasiūlymus gautus iš Partijos skyrių komitetų, esant reikalui, kviečia dalyvauti savo posėdyje šių pasiūlymų autorius.
 8. Partijos Taryba, Politinė Taryba, Valdyba, Seimo ir savivaldybių frakcijos, priimdamos sprendimus svarbiais valstybės ir bendruomenės gyvenimo klausimais, išklauso atitinkamų komitetų nuomonę.
 9. Partijos komitetai gali steigti savo pakomitečius.
 10. Partijos komitetai dirba vadovaudamiesi šiais įstatais, Partijos programa, Partijos suvažiavimo, Partijos Tarybos nutarimais ir savo reglamentu patvirtintu Partijos Taryboje.
 1. Partijos frakcija
 1. Partijos frakcija yra Partijos narių susivienijimas, įteisinantys nuomonių įvairovę ir turintys teisę šią nuomonę reikšti.
 2. Partijos sekretoriatas per penkiolika dienų nuo pareikštinių dokumentų pateikimo registruoja Partijos frakciją arba siūlo šiuos dokumentus papildyti pagal šių įstatų reikalavimus ir teikti iš naujo.
 3. Partijos frakcija steigiama kai yra dvidešimt penki jos nariai.
 4. Partijos frakcija renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją (jus) ir sekretorių.
 5. Po frakcijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolų kopijos, 5-ių kalendorinių dienų eigoje, pateikiamos Partijos sekretoriatui.
 6. Partijos frakcijos registracijai pateikiami:
  6.1. prašymas registruoti frakciją, kuriame nurodomas frakcijos pavadinimas;
  6.2. frakcijos pirmininko, jo pavaduotojo (jų) ir sekretoriaus vardai ir pavardės, frakcijos narių sąrašas (laisva forma);
  6.3. frakcijos programinės nuostatos;
  6.4. frakcijos reglamentas.
 7. Partijos frakcijos programinės nuostatos negali prieštarauti principinėms Partijos programos ir įstatų nuostatoms.
 8. Partijos frakcija turi Partijos visų lygių organų nutarimų iniciatyvos teisę.
 9. Visos Partijos frakcijos yra lygiateisės.
 10. Partijos frakciją atstovauja jos pirmininkas, kuriam nesant ar negalint eiti pareigų, jo pareigas laikinai vykdo frakcijos pirmininko pavaduotojas.
 11. Partijos frakcijos pirmininkas yra Partijos Tarybos narys.

XVI. Partijos Etikos komisija

 1. Partijos Etikos komisija renkama suvažiavime dvejiems metams. Etikos komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba jam nesant – pavaduotojas.
 2. Partijos Etikos komisija remdamasi šiais įstatais nagrinėja narystės Partijoje ir jos atstatymo klausimus. Svarsto pateiktą medžiagą apie Partijos Tarybos nutarimų ignoravimo apraiškas bei sprendžia ginčus tarp Partijos narių ir Partijos organų bei pateikia išvadas.
 3. Partijos Etikos komisijai neskundžiami Partijos Tarybos, suvažiavimo nutarimai.
 4. Į Partijos Etikos komisiją turi teisę kreiptis kiekvienas Partijos narys ir Partijos organai.
 5. Etikos komisija turi teisę savistoviai inicijuoti pastebėtų etikos, Partijos programos ir įstatų bei suvažiavimo ar Tarybos bei Valdybos nutarimų pažeidimų svarstymą. Svarstymo išvadas Etikos komisija teikia Partijos Tarybai.
 6. Partijos Etikos komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją (jus) ir sekretorių apie tai raštu informuoja Partijos sekretoriatą.
 7. Partijos Etikos komisija veikia pagal reglamentą, pat virtintą Partijos Tarybos.
 8. Partijos Etikos komisijos nariai negali būti Partijos skyrių, komitetų, frakcijų pirmininkai, Partijos Tarybos ir Politinės Tarybos bei Valdybos nariai.

XVII. Partijos Kontrolės komisija

 1. Partijos Kontrolės komisija renkama suvažiavime dvejiems metams. Kontrolės komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba jam nesant – pavaduotojas.
 2. Partijos Kontrolės komisija prižiūri kaip vykdomi Partijos organų nutarimai.
 3. Partijos Kontrolės komisija tvirtina Partijos ūkinę ir finansinę veiklą.
 4. Šiems tikslams pasitelkiant Partijos skyrių kontrolės komisijų pirmininkai ( kontrolieriai)
 5. Partijos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją (jus), sekretorių ir apie tai raštu informuoja Partijos sekretoriatą.
 6. Partijos Kontrolės komisija veikia pagal savo reglamentą, patvirtintą Partijos Tarybos.
 7. Partijos Kontrolės komisijos nariais negali būti Partijos skyrių, komitetų, frakcijų pirmininkai, Partijos Tarybos ir Politinės Tarybos bei Valdybos nariai.

XVIII. Partijos iždininkas

 1. Partijos iždininką Valdybos teikimu skiria Partijos taryba.
 2. Partijos iždininko veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

XIX. Partijos regiono koordinacinė taryba

 1. Partijos regionų koordinacinės tarybos steigiamos apskrityse veikiančių Partijos skyrių iniciatyva.
 2. Partijos regionų koordinacinių tarybų teritorines veikimo ribas nustato taryba.
 3. Regione veikiančių skyrių pirmininkai dviejų metų kadencijai renka regiono koordinacinės tarybos pirmininką.
 4. Partijos koordinacinės tarybos pirmininkas yra Partijos Tarybos pirmininko pavaduotojas;
 5. Partijos regionų koordinacinių tarybų pirmininkai kviečia koordinacinių tarybų posėdžius.
 6. Regiono koordinacinė taryba svarsto partinio gyvenimo klausimus susijusius su Partijos regiono skyrių veikla, politinio gyvenimo aktualijas, priima sprendimus ir teikia pasiūlymus Partijos Tarybai, Valdybai ir Partijos Politinei Tarybai.
 1. Partijos jaunimo grupė
 1. Partijoje veikia jaunimo grupė, kurios darbo reglamentą tvirtina Taryba.
 2. Partijos jaunimo grupės nariais gali būti Partijos nariai ir rėmėjai, kuriems nesukako 33 metai.
 3. Partijos jaunimo grupės pirmininkas yra Partijos narys.
 4. Partijos jaunimo grupės pirmininkas yra Partijos Tarybos narys ir patariamojo balso teise dalyvauja partijos Politinės Tarybos ir Valdybos posėdžiuose.
 5. Partijos jaunimo grupė gali turėti savo teritorinius skyrius.

XXI. Partijos rėmėjas

 1. Partijos rėmėjas, tai juridinis ar fizinis asmuo pripažįstantis Partijos programą ir konkrečia pagalba remiantis Partiją.
 2. Asmuo, norintis tapti Partijos rėmėju, registruojamas Partijos sekretoriate.
 3. Partijos rėmėjas turi teisę:
  3.1 dalyvauti visų Partijos organų atviruose renginiuose;
  3.2 naudoti Partijos tribūną savo tikslams, neprieštaraujantiems Partijos programai;
  3.3 gauti informaciją apie Partijos veiklą;

XXII. Partijos konferencija

 1. Partijos pirmininkas, Taryba, Politinė Taryba ar Valdyba gali šaukti Partijos konferencijas visuomenei ir partijai svarbių klausimų aptarimui.
 2. Partijos konferencija priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus.
 3. Partijos konferencijoje kvorumas nėra skaičiuojamas.
 4. Konferencijų šaukimo tvarką nustato Taryba.

XXIII. Partijos lėšos ir nuosavybė

 1. Partijos lėšas sudaro:
  1.1 nario mokesčio įmokos;
  1.2 kitos savarankiškos narių įmokos;
  1.3 pajamos gautos iš leidybinės veiklos;
  1.4 palūkanos iš bankuose laikomų indėlių;
  1.5 aukos rinkiminei kampanijai ir kitos teisėtai gautos pajamos.
 2. Partijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kiti objektai, taip pat turtas reikalingas Partijos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 3. Partijos narys neturi teisės į Partijos turtą ir neatsako už Partijos skolas.
 4. Partija neatsako už partijos narių turtinius įsipareigojimus.

XXIX. Partijos teisinė padėtis

 1. Partijos veikla nutraukiama suvažiavime, jei taip nusprendžiama dviejų trečdalių visų delegatų skaičiaus balsų dauguma.
 2. Nutraukus Partijos veiklą turtiniai ir kiti įsipareigojimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Šiems įstatams buvo pritarta 2022 m. vasario mėn. 12 d. Vilniuje, Panoramos viešbutyje įvykusiame Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų partijos jungtiniame – bendrame suvažiavime, kuriame buvo patvirtintos anksčiau viešai skelbtos abiejų šių partijų reorganizavimo sąlygos ir kuriame Lietuvių tautininkų ir respublikonų partija pagal šias sąlygas prisijungė prie Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų).

 

 

Tautos ir teisingumo sąjungos

(centristų, tautininkų) pirmininkas                                                                           Petras Gražulis