Įstatai

TAUTOS IR TEISINGUMO SĄJUNGA (CENTRISTAI, TAUTININKAI)

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

 1. Centro partija – tautininkai (toliau – Centro partija) yra Lietuvos politinė partija nuosekliai tęsianti ir įgyvendinanti Lietuvos centro sąjungos programą, priimtą LCS steigiamajame suvažiavime 1993m. birželio mėn. 05 d. ir atnaujintą 2003 m. birželio mėn. 1 d. Nacionalinės centro partijos atkuriamajame suvažiavime.
 2. Centro partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Centro partijos programa ir šiais įstatais.
 3. Centro partija turi ženklą – keturlapį žalios spalvos dobilą apjuostą tautinių spalvų ovalu, vėliavą
  – ženklą baltame lauke su partijos pavadinimu, atributiką.
 4. Centro partijos buveinės adresas: Kaštonų 3, Vilnius.
 5. Centro partija yra juridinis asmuo.

II. Veiklos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas

 1. Centro partijos tikslas – stipri nacionalinė Lietuvos valstybė, kurianti ir ugdanti gyvybingą ir socialiai saugią visuomenę, ginanti savo piliečius bei jų teisėtus interesus šalyje ir už jos ribų. Centro partija savo tikslo siekia, vadovaudamasi nacionalinėmis tradicijomis ir vertybėmis, savo piliečių sugebėjimu produktyviai dirbti ir gyventi globalizacijos sąlygomis ir stiprinti pilnutinę demokratiją.
 2. Centro partijos uždaviniai – visomis politinėmis bei pilietinėmis priemonėmis siekti:
  – Lietuvos valstybės, tautos ir piliečio nacionalinio savitumo išsaugojimo ir ugdymo globalizacijos sąlygomis;
  – žmogaus ir šeimos gerovės, asmens ir visuomenės saugumo, darbo vietų kūrimo, socialinės santarvės;
  – valstybės tęstinumo ir tvirtumo, jos piliečių interesų atstovavimo, aplinkos tausojimo.
 3. Centro partija, vadovaudamasi asmens doros, visuomenės gerovės ir valstybės nepriklausomybės principais, savo tikslus ir uždavinius įgyvendina:
  3.1 ruošdama ir vykdydama savo politines ir visuomenines programas;
  3.2 dalyvaudama įgyvendinant kitų visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų programas;
  3.3 dalyvaudama Lietuvos Respublikos Prezidento, LR Seimo, Europos parlamento ir savivaldybių Tarybų rinkimuose;
  3.4 duodama sutikimą partijos nariams dirbti valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijose;
  3.5 atšaukdama leidimą savo atstovams dirbti valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijose;
  3.6 politinėmis priemonėmis, gindama Centro partijos programai pritariančių piliečių interesus;
  3.7 inicijuodama pilietines akcijas;
  3.8 bendradarbiaudama su kitomis Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis;
  3.9 palaikydama ryšius su kitų valstybių politinėmis partijomis, tarptautinėmis organizacijomis, išeivija.

III. Nariai, jų teisės ir pareigos. Įstojimo, išstojimo, narystės partijoje sustabdymo, bei šalinimo iš partijos, atšaukimo tvarka

 1. Centro partiją sudaro jos nariai.
 2. Centro partijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, nepriklausantis jokiai kitai politinei partijai, pripažįstantis Centro partijos programą ir jos įstatus bei nustatytąja tvarka mokantis nario mokestį. Nario mokesčio dydį, jo mokėjimo ir paskirstymo tvarką nustato Centro partijos Taryba. Centro partijos Valdyba nustato laisvanoriškų partijos narių aukų priėmimo tvarką.
 3. Prašymą priimti į Centro partiją pateikęs asmuo įsipareigoja vykdyti Centro partijos programą, laikytis jos įstatų. Prašymo priimti į Centro partiją negali teikti asmenys persekiojami baudžiamąja teise.
 4. Centro partijos narystė įteisinama (priimama į partijos narius) partijos skyriuje, skyriaus įstatuose nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Nesant skyriaus, Centro partijos nariu priima Centro partijos Valdyba. Centro partijos nariui išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
 5. Skyriaus atsisakymas įteisinti narystę (priimti į partijos narius) gali būti apskųstas Centro partijos Etikos komisijai, kurios sprendimas galutinis.
 6. Iš Centro partijos išstojama raštu informavus skyrių arba partijos sekretoriatą.
 7. Iš naujo į Centro partiją stojama bendra tvarka.
 8. Centro partijos nariui Centro partijos suvažiavimo sprendimu gali būti suteiktas Centro partijos garbės nario vardas. Centro partijos garbės nario vardo suteikimo tvarka, jo teisės ir pareigos nustatomos Centro partijos garbės nario reglamente, kurį tvirtina Centro partijos Taryba.
 9. Centro partijos narys, turintis didžiausią autoritetą partijos narių tarpe Centro partijos suvažiavimo sprendimu gali būti išrinktas Centro partijos garbės pirmininku. Centro partijos garbės pirmininko teises ir pareigas nustato suvažiavimas.
 10. Centro partijos narys turi teisę:
  10.1 rinkti ir būti renkamas į visus Centro partijos organus;
  10.2 reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Centro partijos veiklos klausimais;
  10.3 dalyvauti visų Centro partijos organų atviruose posėdžiuose;
  10.4 siūlyti Centro partijos kandidatus ir būti iškeltas Centro partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijas;
  10.5 gauti Centro partijos paramą savo kandidatūrai Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento, savivaldybių Tarybų rinkimuose;
  10.6 gauti informaciją apie Centro partijos veiklą;
  10.7 laisvai jungtis į Centro partijos frakcijas;
  10.8 sustabdyti ir atnaujinti narystę Centro partijoje;
  10.9 dalyvauti Centro partijos skyrių, komitetų, frakcijų veikloje;
  10.10 išstoti iš Centro partijos;
  10.11 atstovauti įgaliojimus suteikusio Centro partijos organo interesus bei jos vykdomą politiką Lietuvoje ir užsienyje;
  10.12 teikti Centro partijai laisvanoriškas aukas;
  10.13 kreiptis į Centro partijos Etikos komisiją narystės, programos ir įstatų pažeidimo klausimais, kreiptis dėl Centro partijos organų sprendimų, išskyrus dėl Centro partijos suvažiavimo ar Tarybos priimtų nutarimų.
 11. Centro partijos narys privalo:
  11.1 laikytis Centro partijos įstatų reikalavimų, vykdyti jos programą ir nutarimus, priimtus skyriaus konferencijoje, Centro partijos suvažiavime ir Centro partijos Taryboje;
  11.2 dalyvauti Centro partijos, jos skyrių, komitetų veikloje;
  11.3 būdamas išrinktu į LR Seimą, Europos parlamentą arba savivaldybės tarybą aktyviai dirbti frakcijose bei komitetuose, įgyvendinant Centro partijos programą, partijos suvažiavimo (skyriaus konferencijos), Centro partijos Tarybos, Politinės Tarybos, (skyriaus tarybos), Valdybos nutarimus;
  11.4 Centro partijos narys, gavęs pasiūlymą dirbti Vyriausybės nariu, turi gauti Centro partijos Tarybos pritarimą;
  11.5 Centro partijos narys, gavęs pasiūlymą eiti savivaldybės Tarybos renkamas pareigas, turi gauti Centro partijos skyriaus (skyriaus tarybos) pritarimą.
  11.6 Centro partijos narys negali duoti sutikimo būti keliamas kandidatu kitų politinių partijų ir politinių organizacijų Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento ar savivaldybių Tarybų rinkimuose be savo skyriaus tarybos sutikimo patvirtinto Centro partijos Tarybos.
  11.7 nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.
  11.8 Centro partijos Politinės Tarybos ir Valdybos nariai privalo deklaruoti savo pajamas ir interesus (pristatyti Centro partijos sekretoriatui deklaracijų kopijas).
 12. Centro partijos nario narystės sustabdymo, šalinimo iš partijos ir atšaukimo tvarka:
  12.1 partijos nario, kurio vieši veiksmai kompromituoja visuomenėje Centro partiją ar kuris nevykdo skyriaus konferencijos, Centro partijos Tarybos ar suvažiavimo nutarimų, narystė partijoje Centro partijos Valdybos ar skyriaus tarybos spendimu gali būti sustabdyta. Apie tai nedelsiant informuojama Centro partijos Etikos komisija, kuri priima sprendimą, kuriuo rekomenduoja Centro partijos Tarybai: a) palikti sustabdytus partijos nario įgaliojimus iki priežasties, dėl kurios jie buvo sustabdyti, pašalinimo; b) atstatyti partijos nario įgaliojimus; c) šalinti iš partijos;
  12.2 Narystės partijoje sustabdymas reiškia, kad asmuo kurio narystė sustabdyta, gali dalyvauti visuose skyriaus, kuriam jis priklauso, partiniuose renginiuose be balso teisės, bet pats tuo laikotarpiu negali kandidatuoti į renkamus organus. Narystė partijoje atstatoma skyriaus tarybos sprendimu, partijos nariui likvidavus narystės stabdymo priežastį.
  12.3 Centro partijos nariai, Centro partijos Tarybos, ar skyriaus (skyriaus tarybos) sprendimu gavę leidimą dirbti Vyriausybėje, ar savivaldybių Tarybų renkamose pareigose, leidimą davusių organų sprendimu gali šio leidimo netekti;
  12.4 partijos narys, išrinktas ar paskirtas į valstybės valdžios ar valdymo institucijos pareigas, kurias užimant įstatymo yra nustatytas narystės sustabdymas, gali sustabdyti savo narystę Centro partijoje tam laikui, kurį užima šias pareigas. Šiuo atveju nuo partijos nario mokesčio mokėjimo tam laikotarpiui jis atleidžiamas;
  12.5 apie narystės Centro partijoje sustabdymą pareiškiama raštu partijos skyriaus, kurio nariu jis yra, tarybai. Narystė Centro partijoje, sustabdyta nario prašymu, atstatoma jo prašymu, pritarus skyriaus tarybai. Abiem atvejais, apie tai nedelsiant, informuojamas Centro partijos sekretoriatas;
  12.6 partijos nariui, ėjusiam partijoje renkamas pareigas, kurio narystė partijoje buvo sustabdyta jo paties ar skyriaus tarybos iniciatyva, atstačius narystę buvusios renkamos pareigos neatstatomos.

IV. Centro partijos struktūra

 1. Centro partijos struktūra:
  1.1 Centro partijos suvažiavimas;
  1.2 Centro partijos Taryba;
  1.3 Centro partijos Politinė Taryba;
  1.4 Centro partijos Valdyba;
  1.5 Centro partijos pirmininkas;
  1.6 Centro partijos Politinės Tarybos pirmininkas;
  1.7 Centro partijos pirmininko pavaduotojai;
  1.8 Centro partijos Etikos komisija;
  1.9 Centro partijos Kontrolės komisija;
  1.10 Centro partijos regionų koordinacinės tarybos;
  1.11 Centro partijos atsakingasis sekretorius;
  1.12 Centro partijos iždininkas;
  1.13 Centro partijos sekretoriatas;
  1.14 Centro partijos skyriai;
  1.15 Centro partijos grupės;
  1.16 Centro partijos komitetai;
  1.17 Centro partijos frakcijos;
  1.18 Centro partijos jaunimo grupė;
  1.19 Konferencija.
 2. Centro partijos organizacinė struktūra yra grindžiama administraciniu-teritoriniu arba rinkiminių apygardų principu.

V. Centro partijos suvažiavimas

 1. Partijos suvažiavimas yra aukščiausias Centro partijos organas;
 2. Partijos suvažiavimą šaukia Centro partijos Taryba, arba Centro partijos pirmininkas;
 3. Ne rečiau kaip kartą per du metus yra šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas;
 4. Centro partijos suvažiavimas gali būti šaukiamas vieno ketvirtadalio Centro partijos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Centro partijos suvažiavimo kompetencija:
  5.1 priima ir keičia Centro partijos programą ir įstatus;
  5.2 priima sprendimus valstybei ir partijai svarbiais klausimais;
  5.3 renka Centro partijos pirmininką;
  5.4 renka Centro partijos Politinės tarybos pirmininką;
  5.5 renka Centro partijos valdybos pirmininką;
  5.6 Centro partijos pirmininko teikimu tvirtina Centro partijos pirmininko pavaduotojus.
  5.7 renka Centro partijos Tarybos narius;
  5.8 renka Centro partijos Etikos komisiją;
  5.9 renka Centro partijos Kontrolės komisiją;
  5.10 tvirtina Centro partijos Kontrolės komisijos ataskaitą
  5.11 reikalauja Centro partijos narių LR Seime, Europos parlamente, Vyriausybėje arba savivaldybių Tarybose, nevykdančių Centro partijos programos arba įstatų, atsistatydinimo;
  5.12 priima sprendimus dėl Centro partijos atributikos;
  5.13 priima sprendimus dėl Centro partijos dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento ir vietos savivaldybių Tarybų rinkimuose, išskyrus pakartotinius Seimo rinkimus vienmandatėse rinkimų apygardose;
  5.14 kelia Centro partijos kandidatą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ar priima sprendimą dėl kurio kito kandidato palaikymo;
  5.15 kelia kandidatus Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento rinkimuose, išskyrus pakartotinius Seimo rinkimus vienmandatėse rinkimų apygardose;
  5.16 tvirtina Centro partijos kandidatų sąrašą Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos parlamento rinkimuose;
  5.17 aprobuoja jungimąsi į priešrinkimines ir porinkimines koalicijas Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos parlamento rinkimuose;
  5.18 Atšaukia anksčiau negu nustatyta suvažiavime išrinktus ar tvirtintus asmenis.
  5.19 Centro partijos suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė partijos suvažiavimo delegatų.
  5.20 Nutraukia Centro partijos veiklą.
 6. Centro partijos suvažiavimo delegatai yra:
  6.1 Centro partijos Tarybos, Valdybos ir Politinės Tarybos nariai;
  6.2 Centro partijos skyrių deleguoti atstovai;
  6.3 Centro partijos frakcijų pirmininkai;
  6.4 Centro partijos Etikos komisijos nariai;
  6.5 Centro partijos Kontrolės komisijos nariai;
  6.6 Centro partijos atsakingasis sekretorius;
  6.7 Centro partijos iždininkas.
 7. Atstovavimo kvotą suvažiavime nustato Centro partijos Taryba.
 8. Centro partijos suvažiavime nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.
 9. Centro partijos suvažiavimą rengia Centro partijos sekretoriatas plačiai konsultuodamasis su partijos regionų koordinacinėmis tarybomis, skyriais, komitetais, frakcijomis ir partijos komisijomis.
 10. Centro partijos suvažiavimo darbotvarkę, pateiktą partijos sekretoriato, tvirtina Centro partijos Taryba.
 11. Suvažiavimo metu, numatyta darbotvarkė, suvažiavimo delegatų gali būti papildyta pritarus suvažiavimo delegatų daugumai.

VI. Partijos pirmininkas

 1. Centro partijos pirmininkas yra politinis organizacijos vadovas, vienasmenis valdymo organas.
 2. Centro partijos pirmininkas renkamas suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu, balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Centro partijos pirmininkas, laikydamasis šių įstatų ir vykdydamas Centro partijos programą, atstovauja Centro partiją, savo vardu pasirašo partijos operatyvaus reagavimo dokumentus, padedamas Politinės Tarybos ir Valdybos formuoja bei kontroliuoja partijos politinės veiklos ir partijos plėtros strategiją, teikia Tarybai tvirtinti atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą.
 4. Centro partijos pirmininkas yra Centro partijos Tarybos pirmininkas, šaukia Centro partijos Tarybos posėdžius, esant reikalui – suvažiavimą, bei pasirašo priimtus sprendimus.
 5. Centro partijos pirmininkui nesant, atsistatydinus ar negalint toliau eiti pareigų jo įgaliojimai pirmininko pavedimu arba Centro partijos Tarybos sprendimu pereina partijos pirmininko pavaduotojui.

VII. Centro partijos pirmininko pavaduotojai

 1. Centro partijos pirmininko pavaduotojai padeda centro partijos pirmininkui realizuoti savo įgaliojimus ir, esant reikalui, pavaduoja jį.
 2. Centro partijos pirmininko pavaduotojai, partijos pirmininko teikimu, tvirtinami suvažiavime dvejiems metams slaptu arba atviru balsavimu visų suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Centro partijos pirmininko pavaduotojas darbui su regionų tarybomis ir skyriais yra atsakingas už partijos regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, partijos poziciją savivaldos klausimais.
 4. Centro partijos pirmininko pavaduotojas darbui su partijos komitetais koordinuoja komitetų veiklą ir yra atsakingas už partijos programinių dokumentų rengimą ir svarstymą komitetų posėdžiuose ir jų teikimą Tarybai.
 5. Centro partijos pirmininko pavaduotojas darbui su jaunimu ir viešiesiems ryšiams yra atsakingas už jaunimo grupės veiklą ir partijos viešuosius ryšius. Deleguojamas-Centro partijos jaunimo grupės.
 6. Centro partijos suvažiavimas gali nuspręsti rinkti daugiau nei tris partijos pirmininko pavaduotojus, atskiru sprendimu nustatydamas jų kompetenciją.

VIII. Centro partijos Taryba

 1. Centro partijos Taryba yra aukščiausias Centro partijos kolegialus politinis organas, veikiantis tarp suvažiavimų.
 2. Centro partijos Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Centro partijos Taryba posėdžiauja pagal savo pačios patvirtintą Tarybos darbo reglamentą.
 3. Centro partijos Tarybos posėdį šaukia Centro partijos pirmininkas.
 4. Centro partijos Tarybos posėdis gali būti šaukiamas vieno ketvirtadalio Tarybos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Centro partijos Tarybos posėdyje svarstymui teikiamų klausimų dokumentų projektai pateikiami Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio. Esant reikalui, Centro partijos pirmininkas šaukia neeilinius Tarybos posėdžius.
 6. Centro partijos Tarybos posėdžių organizavime talkina Centro partijos sekretoriatas.
 7. Centro partijos Tarybą sudaro:
  7.1 Centro partijos pirmininkas;
  7.2 Centro partijos garbės pirmininkas;
  7.3 Centro partijos Politinės Tarybos pirmininkas;
  7.4 Centro partijos valdybos pirmininkas;
  7.5 Centro partijos pirmininko pavaduotojai;
  7.6 Politinės Tarybos nariai;
  7.7 Valdybos nariai;
  7.8 Centro partijos atsakingasis sekretorius;
  7.9 Dešimt partijos suvažiavime išrinktų Tarybos narių;
  7.10 Centro partijos skyrių pirmininkai arba atstovai;
  7.11 Centro partijos frakcijų pirmininkai arba atstovai;
  7.12 Centro partijos Jaunimo grupės pirmininkas;
  7.13 Centro partijos nariai – LR Seimo nariai;
  7.14 Centro partijos nariai – savivaldybių merai;
  7.15 Centro partijos garbės nariai;
  7.16 Jeigu partijos suvažiavime išrinktas Tarybos narys atsistatydina arba jo įgaliojimai sustabdomi, jo vietą Taryboje užima daugiausiai balsų tarybos rinkimuose gavęs, tačiau dėl kvotos neišrinktas partijos narys.
 8. Centro partijos Tarybos posėdžiams pirmininkauja Centro partijos pirmininkas, jam pavedus – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiams padeda pirmininkauti (rotacijos principu) vienas iš skyrių pirmininkų.
 9. Centro partijos Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvauja partijos iždininkas.
 10. Centro partijos Tarybos kompetencija:
  10.1 priima nutarimus esminiais Centro partijos politikos ir veiklos klausimais, kurie nepriskirti Centro partijos suvažiavimo kompetencijai ir aktualiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais;
  10.2 nustato Politinės Tarybos narių skaičių;
  10.3 Politinės Tarybos pirmininko teikimu tvirtina Politinės Tarybos narius;
  10.4 nustato valdybos narių skaičių ir valdybos pirmininko teikimu juos tvirtina;
  10.5 nustato regioninių koordinacinių tarybų veikimo teritorines ribas;
  10.6 svarsto Centro partijos narių kandidatūras Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento, rinkimuose, tikslina pateiktų kandidatų sąrašo eiliškumą ir teikia tvirtinti Centro partijos suvažiavimui;
  10.7 tvirtina atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą;
  10.8 kelia kandidatus savivaldybių Tarybų rinkimuose ir tvirtina rinkiminius sąrašus;
  10.9 priima sprendimus dėl Centro partijos narių dalyvavimo pakartotiniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose vienmandatėse rinkimų apygardose ir kelia kandidatus;
  10.10 sprendžia Centro partijos narių įėjimo į Vyriausybę klausimus;
  10.11 išklauso Centro partijos Politinės Tarybos, Valdybos veiklos per periodą tarp Tarybos posėdžių ataskaitą ir ją tvirtina;
  10.12 reikalauja atsistatydinti Centro partijos atstovus savivaldybių Tarybose, jei šie ignoruoja šių įstatų ar programos nuostatas, suvažiavimo ar Centro partijos Tarybos sprendimus;
  10.13 teikia medžiagą Centro partijos Etikos komisijai apie pastebėtus Centro partijos skyriaus tarybos pirmininko, Centro partijos komiteto pirmininko, Centro partijos frakcijos pirmininko, Centro partijos Kontrolės komisijos pirmininko Centro partijos programos ar įstatų pažeidimus taip pat Centro partijos suvažiavimo ar Tarybos priimtų nutarimų ignoravimą. Šiuo atveju Taryba įgalioja ir įpareigoja vieną iš savo narių atstovauti kaltintoją svarstant pateikta medžiagą Etikos komisijos posėdyje;
  10.14 svarsto Centro partijos Etikos komisijos teikimus ir priima sprendimus;
  10.15 tvirtina Centro partijos Politinės Tarybos, Valdybos, Etikos komisijos ir Kontrolės komisijos darbo reglamentus;
  10.16 sprendžia dėl koalicijų sudarymo su kitomis partijomis LR Prezidento, LR Seimo, Europos parlamento rinkimuose;
  10.17 nustato Centro partijos skyrių narių delegavimo i Centro partijos suvažiavimus kvotas;
  10.18 tvirtina Centro partijos išlaidų sąmatą ir jos vykdymo apyskaitą.
 11. Centro partijos Tarybos posėdžių darbotvarkę sudaro Centro partijos pirmininkas. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta.
 12. Centro partijos Tarybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
 13. Centro partijos Tarybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.

IX. Politinės Tarybos pirmininkas

 1. Centro partijos Politinės Tarybos pirmininkas organizuoja partijos Politinės Tarybos darbą.
 2. Centro partijos Politinės Tarybos pirmininkas renkamas partijos suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 3. Politinės tarybos pirmininkas, laikydamasis šių įstatų ir vykdydamas Centro partijos programą, padedamas Politinės Tarybos formuoja partijos politinės veiklos tikslus ir uždavinius, pasisako politinių aktualijų klausimais, pasirašo politinės Tarybos dokumentus ir ją atstovauja.
 4. Teikia partijos Tarybai Politinės Tarybos narių kandidatūras tvirtinti.
 5. Teikia Politinei Tarybai tvirtinti Politinės Tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą.
 6. Politinės Tarybos pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų, jo įgaliojimai niekam neperduodami išskyrus Politinės Tarybos organizacinius veiklus klausimus, kuriuos vykdo Politinės Tarybos pirmininko pavaduotojas.

X. Centro partijos Politinė Taryba

 1. Centro partijos Politinė Taryba yra Centro partijos politinis organas, formuojantis programines veiklos nuostatas ir partijos poziciją valstybei ir visuomenei aktualiais klausimais.
 2. Centro partijos Politinės Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Politinės Tarybos darbo reglamentą tvirtina Centro partijos Taryba.
 3. Centro partijos Politinės Tarybos posėdį šaukia ir jam pirmininkauja Politinės Tarybos pirmininkas.
 4. Centro partijos Politinės Tarybos posėdis gali būtį šaukiamas vieno trečdalio Politinės Tarybos narių reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus.
 5. Centro partijos Politinę Tarybą sudaro:
  5.1 Politinės Tarybos pirmininkas.
  5.2 Politinės Tarybos pirmininko teikimu Tarybos patvirtinti Politinės tarybos nariai.
 6. Centro partijos Politinės Tarybos kompetencija:
  6.1 Politinės Tarybos pirmininko teikimu tvirtina Politinės Tarybos pirmininko pavaduotoją;
  6.2 nustato partijos politinės veiklos tikslus ir uždavinius, formuoja jų įgyvendinimo nuostatas;
  6.3 rengia Centro partijos programines nuostatas ir politinio veikimo dokumentus;
  6.4 operatyviai reaguoja į esamą politinę situaciją, priima reikiamus sprendimus ir paruošia bei publikuoja politinius Centro partijos pareiškimus ir pozicijas;
  6.5 teikia Centro partijos Tarybai rekomendacijas jungimosi į partines koalicijas, frakcijas LR Seime bei įėjimo į LR Vyriausybę klausimais;
  6.6 teikia pasiūlymus Centro partijos Tarybos posėdžių, suvažiavimų dienotvarkėms sudaryti;
  6.7 tvirtina Politinės tarybos pasitelktus specialistus nariais-ekspertais, kuriais gali būti ir ne Centro partijos nariai;
 7. Centro partijos politinės Tarybos posėdžių darbotvarkę sudaro Centro partijos Politinės Tarybos pirmininkas. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta.
 8. Centro partijos Politinės Tarybos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
 9. Centro partijos Politinė Taryba dirba pagal Centro partijos Tarybos patvirtinta reglamentą.
 10. Centro partijos Politinės Tarybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.
 11. Centro partijos Politinės Tarybos nariai ketinantis kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidento, LR Seimo, Europos parlamento, savivaldybių Tarybų rinkimuose privalo gauti Centro partijos Tarybos pritarimą.
 12. Centro partijos Politinės tarybos nariai-ekspertai priimant sprendimus nebalsuoja ir nėra skaičiuojami į pasėdžio kvorumą.

XI. Centro partijos Valdyba

 1. Centro partijos Valdyba yra partijos kolegialus valdymo organas, atsakingas už partijos organizacinę struktūrą, jos struktūrinių padalinių funkcionavimą ir partijos veiklos organizavimą.
 2. Centro partijos Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą ketvirtį. Valdybos reglamentą tvirtina Centro partijos Taryba.
 3. Centro partijos Valdybos posėdį šaukia, siūlo darbotvarkę ir posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas.
 4. Centro partijos valdybos pirmininkas renkamas suvažiavime dvejiems metams slaptu balsavimu balsavime dalyvavusių suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 5. Centro partijos Valdybos posėdis gali būti šaukiamas vieno trečdalio Valdybos narių reikalavimu, nurodžius svarstytinus klausimus.
 6. Centro partijos Valdybą sudaro:
  6.1 valdybos pirmininkas;
  6.2 Tarybos posėdyje patvirtinti valdybos nariai;
  6.3 partijos atsakingasis sekretorius, kuris valdybos posėdžiuose nebalsuoja.
 7. Centro partijos Valdybos kompetencija:
  7.1 rengia nario mokesčio ir partijos narių laisvanoriškų aukų rinkimo ir paskirstymo tvarką ir teikia ją Tarybai tvirtinti;
  7.2 atsako už Centro partijos pajamų-išlaidų sąmatos sudarymą ir teikia ją Tarybai tvirtinti;
  7.3 atsako už suvažiavimų sušaukimą;
  7.4 atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
  7.5 atsako už partijos narių informavimą apie esminius įvykius, turinčius reikšmės partijos veiklai;
  7.6 atsako už partijos narių apskaitą, turto tvarkymą ir dokumentų saugojimą;
  7.7 organizuoja naujų partijos skyrių steigimą;
  7.8 koordinuoja partijos skyrių veiklą ir teikia jiems metodinę pagalbą, atsako už jų veiklą;
  7.9 priima naujus partijos narius jei jų gyvenamojoje vietovėje nėra registruoto partijos skyriaus;
  7.10 stabdo partijos nario, kurio vieši veiksmai kompromituoja visuomenėje Centro partiją ar kuris nevykdo skyriaus konferencijos, Centro partijos Tarybos ar suvažiavimo nutarimų, narystę partijoje.
  7.11 sprendžia dėl koalicijų sudarymo rinkimuose į savivaldybių Tarybas; svarsto rinkimų į savivaldybių tarybas rinkiminius sąrašus ir išvadas teikia Tarybai.
  7.12 koordinuoja savivaldybių Tarybų rinkimų rinkimines kampanijas;
  7.13 sudaro štabus rinkimams ar referendumams ir kontroliuoja jų veiklą;
  7.14 kontroliuoja Centro partijos sekretoriato veiklą, tvirtina sekretoriato struktūrą, darbo reglamentą bei apmokamų darbuotojų etatus ir jų atlyginimo normatyvus;
  7.15 tvirtina Centro partijos atstovo spaudai kandidatūrą, koordinuoja ir kontroliuoja šią veiklą;
  7.16 Centro partijos pirmininko teikimu tvirtina Centro partijos periodinių leidinių redaktorių kandidatūras.
 8. Centro partijos Valdyba dirba pagal Centro partijos Tarybos patvirtintą reglamentą.
 9. Centro partijos Valdybos nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma esant kvorumui.

XII. Centro partijos sekretoriatas

 1. Centro partijos sekretoriatas yra Centro partijos suvažiavimų, Centro partijos Tarybos, Valdybos ir Politinės Tarybos nutarimus įgyvendinanti ir kasdieninę Centro partijos veiklą administruojantis organas.
 2. Už Centro partijos sekretoriato politinį patikimumą atsako Centro partijos Valdyba, o už organizacinę veiklą- Centro partijos atsakingasis sekretorius.
 3. Centro partijos sekretoriato darbuotojai yra etatiniai, reikalui esant kviečiami konsultantai, patarėjai ar savanoriai pagalbininkai.
 4. Centro partijos sekretoriato darbo reglamentą tvirtina Centro partijos Valdyba.
 5. Centro partijos sekretoriato kompetencija:
  5.1. teikia Centro partijos skyriams reikiamą informaciją ir metodinę paramą;
  5.2 registruoja Centro partijos skyrius, frakcijas, narius bei jų judėjimą partijos viduje;
  5.3 rengia Centro partijos suvažiavimus, Centro partijos Tarybos posėdžius;
  5.4 vykdo Centro partijos raštvedybą tvarko dokumentaciją ir archyvą;
  5.5 organizuoja Centro partijos propagandinę – leidybinę veiklą;
  5.6 vykdo Centro partijai priklausančių patalpų apskaitą ir jų eksploatavimą;
  5.7 organizuoja Centro partijos rinkimų kampanijas, teikia metodinę pagalbą rinkimų štabams;
  5.8 vykdo Centro partijai priklausančio turto apskaitą organizuoja sudėvėto ar sugadinto turto nurašymą ar jo pardavimą;
  5.9 sudaro Centro partijos metinę pajamų – išlaidų sąmatą seka jos vykdymą ir teikia ataskaitas Centro partijos Valdybai tvirtinti.
 6. Laiku pateikia privalomas Centro partijos finansinės-ūkinės veiklos ataskaitas valstybinėms įstaigoms;
 7. Centro partijos sekretoriatui vadovauja jo vadovas – atsakingasis sekretorius.
 8. Centro partijos atsakingasis sekretorius:
  8.1 organizuoja Centro partijos sekretoriato veiklą;
  8.2 teikia Centro partijos Valdybai tvirtinti sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
  8.3 priima į darbą ir atleidžia etatinius sekretoriato darbuotojus;
  8.4 pagal įgaliojimą atstovauja Centro partiją valstybės administraciniuose, ūkiniuose ir teisiniuose santykiuose su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 9. Centro partijos atsakingasis sekretorius negali būti Politinės Tarybos, Etikos, Kontrolės komisijų nariu, Centro partijos skyriaus, komiteto, frakcijos pirmininku ar jo pavaduotoju.
 10. Centro partijos atsakingasis sekretorius yra Centro partijos Valdybos narys.
 11. Centro partijos atsakingajam sekretoriui nesant ar negalint vykdyti pareigų, šias pareigas laikinai vykdo jo pavaduotojas.

XIII. Centro partijos skyriai

 1. Centro partijos skyrius yra teritorinis Centro partijos struktūrinis vienetas.
 2. Centro partijos skyriai steigiami pagal administracinį – teritorinį Lietuvos Respublikos suskirstymą arba rinkiminių apygardų principą. Centro partijos skyriai gali steigtis užsienyje, lietuvių gyvenamose vietovėse (bendruomenėse).
 3. Centro partijos skyrių veiklą koordinuoja regionų koordinacinės tarybos.
 4. Centro partijos skyrius gali būti įsteigtas esant penkiems Centro partijos nariams.
 5. Centro partijos skyrius veikia vadovaudamasis Centro partijos įstatais, jos programa, skyriaus įstatais patvirtintais skyriaus tarybos. Skyriaus įstatai nustato skyriaus kompetencijos paskirstymą tarp skyriaus konferencijos, skyriaus pirmininko, skyriaus pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų), sekretoriaus ir skyriaus grupių.
 6. Centro partijos skyriai gali turėti savo programą, neprieštaraujančią Centro partijos programai.
 7. Centro partijos skyriai politinėmis priemonėmis gina savo atstovaujamųjų interesus.
 8. Centro partijos skyriaus steigiamieji pareikštiniai dokumentai įteikiami Centro partijos sekretoriatui per penkiolika dienų nuo skyriaus steigiamojo susirinkimo.
 9. Sekretoriatas ne vėliau kaip per 14-ką kalendorinių dienų privalo įregistruoti skyriaus pareikštinius dokumentus arba esant neatitikimams šiems įstatams ar Centro partijos programai juos grąžinti papildymui ar pakeitimui ir teikti pakartotinai.
 10. Centro partijos skyriaus registracijai pateikiami:
  10.1 steigiamojo susirinkimo protokolo išrašas dėl skyriaus steigimo;
  10.2 skyriaus įstatai;
  10.3 skyriaus narių sąrašas;
  10.4 asmenų, išrenkamų skyriuje pagal šių įstatų reikalavimus, sąrašas.
 11. Centro partijos skyriaus organizacinė struktūra:
  11.1 skyriaus susirinkimas (konferencija);
  11.2 skyriaus taryba (renkama esant skyriuje daugiau nei 15 narių);
  11.3 skyriaus pirmininkas;
  11.4 skyriaus pirmininko pavaduotojas (pavaduotojai);
  11.5 skyriaus sekretoriatas (sekretorius);
  11.6 skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius);
  11.7 skyriaus komitetai;
  11.8 skyriaus grupės (grupės sudėtis nemažiau 5 narių).
 12. Centro partijos skyriaus ataskaitinę – rinkiminę konferenciją šaukia skyriaus pirmininkas arba skyriaus taryba ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis skyriaus narių nurodant svarstytinus klausimus.
 13. Centro partijos skyriaus vadovybė (sekretorius) paskelbia skyriaus rinkiminės – atskaitinės konferencijos dienotvarkę ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki konferencijos pradžios.
 14. Centro partijos skyrius savo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje slaptu balsavimu renka skyriaus tarybos pirmininką, skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją (jus), renka kontrolės komisiją (kontrolierių), deleguoja atstovus į Centro partijos suvažiavimą ar konferenciją slaptu balsavimu renka skyriaus tarybą.
 15. Centro partijos skyriaus pirmininku vienas ir tas pats asmuo gali būtį renkamas iš eilės nedaugiau kaip dviem kadencijoms.
 16. Centro partijos skyriaus susirinkimas (konferencija) pirmininko teikimu tvirtina skyriaus sekretoriaus kandidatūrą.
 17. Centro partijos skyriaus kompetencija:
  17.1 priima ir keičia skyriaus įstatus;
  17.2 inicijuoja Centro partijos organų nutarimus ir priimtų nutarimų vykdymą;
  17.3 pareiškia atskirą skyriaus nuomonę, jei tokia suformuojama;
  17.4 priima sprendimus skyriaus nariams ir bendruomenei aktualiais klausimais;
  17.5 skyriaus komitetai teikia savo pasiūlymus skyriaus tarybai ir analogiškiems Centro partijos komitetams;
  17.6 priima sprendimus dėl skyriaus kandidatų sąrašų rinkimuose į LR Seimą ir į savivaldybės Tarybą. Teikia šiuos sąrašus aprobuoti Centro partijos Tarybai;
  17.7 teikia pasiūlymus Centro partijos Tarybai dėl skyriaus atstovų dalyvavimo politinėse koalicijose savivaldybės Tarybos rinkimuose ir po jų;
  17.8 sudaro skyriaus grupes, tvirtina jų darbo reglamentą bei išrinktą grupės pirmininką.
 18. Centro partijos skyriaus grupės ir jų kompetencija:
  18.1 skyriaus grupės steigiamos skyriaus konferencijos (susirinkimo) sprendimu;
  18.2 skyriaus narys, nepriklausomai nuo jo darbo ar gyvenamosios vietos, pasirinktinai gali būti bet kurioje vienoje grupėje pasirašęs grupės sąraše;
  18.3 naujai susiformavusi skyriaus grupė paprastu balsavimu išsirenka grupės pirmininką, pavaduotoją (us) ir sekretorių;
  18.4 skyriui įsteigus grupę, jos vadovybė 7-ių kalendorinių dienų eigoje užregistruoja grupę skyriaus sekretoriate, tam pateikdami: grupės steigiamojo susirinkimo protokolą, grupės narių sąrašą grupės darbo reglamentą grupės pirmininko, pavaduotojo(ų) ir sekretoriaus rinkimų protokolą Grupės darbo reglamentas turi nustatyti grupės kompetencijos paskirstymą tarp grupės susirinkimo, grupės pirmininko, pavaduotojo(jų) ir sekretoriaus;
  18.5 skyriaus grupės pirmininkas, pavaduotojas(ai) ir sekretorius renkami dviejų metų kadencijai ir gali būti perrenkami tolesnei kadencijai;
  18.6 skyriaus grupių pirmininkai (arba jų deleguoti atstovai) kviečiami į skyriaus tarybos posėdžius su patariamojo balso teise;
  18.7 skyriaus grupės nariai gali inicijuoti pasiūlymus teikiant juos skyriaus tarybai ir veikti vykdant Centro partijos programą skyriaus tarybos ir Centro partijos Tarybos nutarimus.

XIV. Centro partijos komitetai

 1. Centro partijos komitetai yra sudaromi atskirų valstybės ir visuomenės veiklos sričių dalykinėms ir politinėms problemoms nagrinėti.
 2. Centro partijos komitetų veiklos sritys sutampa su Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinių komitetų veiklos sritimis.
 3. Centro partijos komitetų skaičių, pavadinimus, dalykines sritis nustato suvažiavimas, o komitetų veiklos darbo reglamentus tvirtina Centro partijos Taryba.
 4. Centro partijos komitetų darbą kuruoja Politinės Tarybos nariai.
 5. Centro partijos komitetai buria Centro partijos narius pagal jų specialybę bei kompetenciją kviečia dalyvauti komiteto veikloje Centro partijos rėmėjus. Specifiniams klausimams spręsti kviečia šių klausimų ekspertus bei konsultantus iš atitinkamų žinybų bei mokslo įstaigų. Išvadas ir pasiūlymus teikia Centro partijos pirmininkui, Centro partijos Tarybai, Centro partijos Politinei Tarybai, Valdybai.
 6. Komitetų darbą organizuoja komitetų pirmininkai, kuriuos išsirenka komitetų nariai.
 7. Centro partijos komitetai priima ir nagrinėja pasiūlymus gautus iš Centro partijos skyrių komitetų, esant reikalui, kviečia dalyvauti savo posėdyje šių pasiūlymų autorius.
 8. Centro partijos Taryba, Politinė Taryba, Valdyba, Seimo ir savivaldybių frakcijos, priimdamos sprendimus svarbiais valstybės ir bendruomenės gyvenimo klausimais, išklauso atitinkamų komitetų nuomonę.
 9. Centro partijos komitetai gali steigti savo pakomitečius.
 10. Centro partijos komitetai dirba vadovaudamiesi šiais įstatais, Centro partijos programa, Centro partijos suvažiavimo, Centro partijos Tarybos nutarimais ir savo reglamentu patvirtintu Centro partijos Taryboje.

XV. Centro partijos frakcija

 1. Centro partijos frakcija yra Centro partijos narių susivienijimas, įteisinantys nuomonių įvairovę ir turintys teisę šią nuomonę reikšti.
 2. Centro partijos sekretoriatas per penkiolika dienų nuo pareikštinių dokumentų pateikimo registruoja Centro partijos frakciją arba siūlo šiuos dokumentus papildyti pagal šių įstatų reikalavimus ir teikti iš naujo.
 3. Centro partijos frakcija steigiama kai yra dvidešimt penki jos nariai.
 4. Centro partijos frakcija renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją (jus) ir sekretorių.
 5. Po frakcijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolų kopijos, 5-ių kalendorinių dienų eigoje, pateikiamos Centro partijos sekretoriatui.
 6. Centro partijos frakcijos registracijai pateikiami:
  6.1. prašymas registruoti frakciją, kuriame nurodomas frakcijos pavadinimas;
  6.2. frakcijos pirmininko, jo pavaduotojo (jų) ir sekretoriaus vardai ir pavardės, frakcijos narių sąrašas (laisva forma);
  6.3. frakcijos programinės nuostatos;
  6.4. frakcijos reglamentas.
 7. Centro partijos frakcijos programinės nuostatos negali prieštarauti principinėms Centro partijos programos ir įstatų nuostatoms.
 8. Centro partijos frakcija turi Centro partijos visų lygių organų nutarimų iniciatyvos teisę.
 9. Visos Centro partijos frakcijos yra lygiateisės.
 10. Centro partijos frakciją atstovauja jos pirmininkas, kuriam nesant ar negalint eiti pareigų, jo pareigas laikinai vykdo frakcijos pirmininko pavaduotojas.
 11. Centro partijos frakcijos pirmininkas yra Centro partijos Tarybos narys.

XVI. Centro partijos Etikos komisija

 1. Centro partijos Etikos komisija renkama suvažiavime dvejiems metams. Etikos komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba jam nesant – pavaduotojas.
 2. Centro partijos Etikos komisija remdamasi šiais įstatais nagrinėja narystės Centro partijoje ir jos atstatymo klausimus. Svarsto pateiktą medžiagą apie Centro partijos Tarybos nutarimų ignoravimo apraiškas bei sprendžia ginčus tarp Centro partijos narių ir Centro partijos organų bei pateikia išvadas.
 3. Centro partijos Etikos komisijai neskundžiami Centro partijos Tarybos, suvažiavimo nutarimai.
 4. Į centro partijos Etikos komisiją turi teisę kreiptis kiekvienas Centro partijos narys ir Centro partijos organai.
 5. Etikos komisija turi teisę savistoviai inicijuoti pastebėtų etikos, Centro partijos programos ir įstatų bei suvažiavimo ar Tarybos bei Valdybos nutarimų pažeidimų svarstymą. Svarstymo išvadas Etikos komisija teikia Centro partijos Tarybai.
 6. Centro partijos Etikos komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją (jus) ir sekretorių apie tai raštu informuoja Centro partijos sekretoriatą.
 7. Centro partijos Etikos komisija veikia pagal reglamentą, pat virtintą Centro partijos Tarybos.
 8. Centro partijos Etikos komisijos nariai negali būti Centro partijos skyrių, komitetų, frakcijų pirmininkai, Centro partijos Tarybos ir Politinės Tarybos bei Valdybos nariai.

XVII. Centro partijos Kontrolės komisija

 1. Centro partijos Kontrolės komisija renkama suvažiavime dvejiems metams. Kontrolės komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba jam nesant – pavaduotojas.
 2. Centro partijos Kontrolės komisija prižiūri kaip vykdomi Centro partijos organų nutarimai.
 3. Centro partijos Kontrolės komisija tvirtina Centro partijos ūkinę ir finansinę veiklą.
 4. Šiems tikslams pasitelkiant Centro partijos skyrių kontrolės komisijų pirmininkai ( kontrolieriai)
 5. Centro partijos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją (jus), sekretorių ir apie tai raštu informuoja Centro partijos sekretoriatą.
 6. Centro partijos Kontrolės komisija veikia pagal savo reglamentą, patvirtintą Centro partijos Tarybos.
 7. Centro partijos Kontrolės komisijos nariais negali būti Centro partijos skyrių, komitetų, frakcijų pirmininkai, Centro partijos Tarybos ir Politinės Tarybos bei Valdybos nariai.

XVIII. Centro partijos iždininkas

 1. Centro partijos iždininką Valdybos teikimu skiria Centro partijos taryba.
 2. Centro partijos iždininko veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

XIX. Centro partijos regiono koordinacinė taryba

 1. Centro partijos regionų koordinacinės tarybos steigiamos apskrityse veikiančių Centro partijos skyrių iniciatyva.
 2. Centro partijos regionų koordinacinių tarybų teritorines veikimo ribas nustato taryba.
 3. Regione veikiančių skyrių pirmininkai dviejų metų kadencijai renka regiono koordinacinės tarybos pirmininką.
 4. Centro partijos koordinacinės tarybos pirmininkas yra Centro partijos Tarybos pirmininko pavaduotojas;
 5. Centro partijos regionų koordinacinių tarybų pirmininkai kviečia koordinacinių tarybų posėdžius.
 6. Regiono koordinacinė taryba svarsto partinio gyvenimo klausimus susijusius su Centro partijos regiono skyrių veikla, politinio gyvenimo aktualijas, priima sprendimus ir teikia pasiūlymus Centro partijos Tarybai, Valdybai ir Centro partijos Politinei Tarybai.

XX. Centro partijos jaunimo grupė

 1. Centro partijoje veikia jaunimo grupė, kurios darbo reglamentą tvirtina Taryba.
 2. Centro partijos jaunimo grupės nariais gali būti Centro partijos nariai ir rėmėjai, kuriems nesukako 33 metai.
 3. Centro partijos jaunimo grupės pirmininkas yra Centro partijos narys.
 4. Centro partijos jaunimo grupės pirmininkas yra Centro partijos Tarybos narys ir patariamojo balso teise dalyvauja partijos Politinės Tarybos ir Valdybos posėdžiuose.
 5. Centro partijos jaunimo grupė gali turėti savo teritorinius skyrius.

XXI. Centro partijos rėmėjas

 1. Centro partijos rėmėjas, tai juridinis ar fizinis asmuo pripažįstantis Centro partijos programą ir konkrečia pagalba remiantis Centro partiją.
 2. Asmuo, norintis tapti Centro partijos rėmėju, registruojamas Centro partijos sekretoriate.
 3. Centro Partijos rėmėjas turi teisę:
  3.1 dalyvauti visų Centro partijos organų atviruose renginiuose;
  3.2 naudoti Centro partijos tribūną savo tikslams, neprieštaraujantiems Centro partijos programai;
  3.3 gauti informaciją apie Centro partijos veiklą;

XXII. Centro partijos konferencija

 1. Centro partijos pirmininkas, Taryba, Politinė Taryba ar Valdyba gali šaukti Centro partijos konferencijas visuomenei ir partijai svarbių klausimų aptarimui.
 2. Centro partijos konferencija priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus.
 3. Centro partijos konferencijoje kvorumas nėra skaičiuojamas.
 4. Konferencijų šaukimo tvarką nustato Taryba.

XXIII. Centro partijos lėšos ir nuosavybė

 1. Centro partijos lėšas sudaro:
  1.1 nario mokesčio įmokos;
  1.2 kitos savarankiškos narių įmokos;
  1.3 pajamos gautos iš leidybinės veiklos;
  1.4 palūkanos iš bankuose laikomų indėlių;
  1.5 aukos rinkiminei kampanijai ir kitos teisėtai gautos pajamos.
 2. Centro partijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kiti objektai, taip pat turtas reikalingas Centro partijos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 3. Centro partijos narys neturi teisės į Centro partijos turtą ir neatsako už Centro partijos skolas.
 4. Centro partija neatsako už partijos narių turtinius įsipareigojimus.

XXIX. Centro partijos teisinė padėtis

 1. Centro partijos veikla nutraukiama suvažiavime, jei taip nusprendžiama dviejų trečdalių visų delegatų skaičiaus balsų dauguma.
 2. Nutraukus Centro partijos veiklą turtiniai ir kiti įsipareigojimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Šie įstatai buvo patvirtinti Centro partijostautininkų suvažiavime 2020 m. liepos mėn. 25 d. Kaune.