Programinių Gairių Deklaracija Spausdinti
Parašė Politinis susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje"   
Pirmadienis, 19 Kovas 2012 23:58

Mes, Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga, siekdami pakloti tvirtą pamatą Lietuvos ateičiai, teikiame šalies visuomenei susivienijimo  „Už Lietuvą – Lietuvoje“ programines gaires. Tautos gerovė Lietuvoje įmanoma tik tuomet, kai joje bus kuriama  gyvybinga, tradicinėmis vertybėmis pagrįsta nacionalinė kultūra, plėtojamas tarptautiniu mastu konkurencingas ūkis, naikinama socialinė atskirtis, šalinamos emigraciją skatinančios priežastys ir sudaromos sąlygos sugrįžti iš Lietuvos jau išvykusiems piliečiams, atkurtas pasitikėjimas valstybės institucijomis.

Pasiekti keliamus tikslus vienai politinei jėgai neįmanoma. Tai atlikti gali tik nauja ir alternatyvi dabartinei politinė sistema, apimanti platų – nuo kairės iki dešinės – politinį spektrą. Alternatyvios politinės sistemos stiprybė – galimybė suvienyti pačių įvairiausių politinių pažiūrų piliečius, kuriems rūpi valstybės ir tautos ateitis.

Gerbdami Lietuvos Respublikos Konstituciją siekiame atkurti Lietuvos savarankiškumui būtinas tautos suverenines galias ir jas atstovauti tarptautinėje erdvėje.
Stiprios Lietuvos valstybės ir tautos gerovės sieksime, vadovaudamiesi šiomis programinėmis gairėmis:


1. Dora politika - iki šiol griežtai laikėmės ir toliau laikysimės politikų profesinės etikos ir elgesio principų: moralės normų, skaidrumo, sąžiningumo, atsakomybės ir atsiskaitomybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, pagarbos įstatymui ir kiekvieno žmogaus orumui, nešališkumo ir objektyvumo. Savo elgesiu atkursime pasitikėjimą Lietuvos politikais ir sieksime, kad moralios politikos nuostatų būtų laikomasi visose viešosiose instititucjose, įstaigose ir valstybei bei savivaldybėms priklausančiose įmonėse.

2. Tautos suverenumas ir išlikimo garantijos:

 • nacionalinės teisės ir pamatinių Lietuvos Respublikos Konstitucijos principų viršenybės saugojimas: atkurta suvereni, nacionaliniais interesais pagrįsta politika ir jos atstovavimas Europos Sąjungoje, NATO, JT bei kitose tarptautinėse organizacijose;
 • teritorinė Lietuvos gynyba , valstybės teritorinio vientisumo apsauga;
 • Baltijos ir Šiaurės šalių regioninės – strateginės partnerystės plėtra;
 • piliečių teisių ir pareigų darna, tiesioginės ir dalyvaujamosios demokratijos plėtra, referendumų iniciavimo realistiškų sąlygų nustatymas, „Nacionaliniai bendruomenių rūmai“ – parlamentinės valstybės santvarkos dalis;
 • migracijos nacionalinė kontrolė, emigracijos priežasčių šalinimas, grįžtančiųjų Lietuvon rėmimo sistema;
 • jaunų ir daugiavaikių šeimų rėmimas, motinystės prilyginimas valstybės tarnybai, šeimos institucijos, pagrįstos vyro ir moters santuoka, stiprinimas.
 • žemės pardavimo užsieniečiams apribojimas (uždraudimas); valstybinio žemės fondo veiksmingas panaudojimas; nausėdijų kaimiškuose rajonuose skatinimas, nacionalinių amatų, namudinės ir smulkiosios gamybos juose plėtra, daugiafunkcinių kultūros centrų tinklas.


3. Nacionalinė kultūra – kaip tradicinių vertybių ir nuolatinio vyksmo bei atsinaujinančio kūrybinio proceso vienovė:

 • nacionalinė kultūra ir tapatybė – pagrindinis nacionalinio saugumo rūpestis šiuolaikiniame pasaulyje;
 • etnokultūrinio tęstinumo puoselėjimas ir šiuolaikinė kultūros paveldo raiška, ryšys su ugdymo sistema;
 • lietuvių kalbos apsauga ir plėtotė šiuolaikinėje viešojoje erdvėje, nacionalinė knygų leidybos ir bibliotekų sistema;
 • kultūros industrijos – pagrindinio tautos inovatyvumo šaltinio, Lietuvos žinomumo ir atpažįstamumo kūrimas.


4. Tautos švietimas – Valstybės pamatas ir ateities perspektyvos garantas:

 • dorovinis, tautinis ir pilietinis ugdymas, mokytojų ir dėstytojų socialinio vaidmens didinimas;
 • mokykla – kaimo gyvybė ir miesto galybė, patriotinis auklėjimas vietoje kosmopolitinio pilietiškumo diegimo;
 • lietuvių kalba dėstomųjų dalykų plėtimas tautinių mažumų mokyklose, sudarant galimybes tautinės ir kultūrinės tapatybės išsaugojimui;
 • aukštasis išsilavinimas nukreiptas į gebėjimų atnaujinimą ir visuomenės poreikių tenkinimą.


5. Socialinis saugumas ir solidarumas – Tautos santara:

 • politikos tikslų ryšys su gyvenimo kokybės rodikliais, valstybės valdymo išlaidų susiejimas su ekonomikos būkle;
 • socialinės bei geografinės atskirties mažinimas, minimalių socialinės gerovės standartų  bei  socialinio dialogo užtikrinimas;
 • palankios jaunimo ir studentų įdarbinimo sąlygos ir naujų darbo vietų kūrimas, su realiu pragyvenimo minimumu susietas minimalus atlyginimas.


6. Teisingumas ir teisėtumas (piliečių saugumas Valstybėje):

 • pasitikėjimo teisingumo ir teisėsaugos institucijomis atkūrimas, griežta įstatymo valdžia, nacionalinės teisės bazės stiprinimas nacionaliniams interesams garantuoti, esminė teisėsaugos institucijų reforma, tarėjų ir prisiekusiųjų teismai;
 • viešojo administravimo veiksmingumas ir skaidrumas, griežta antikorupcinė politika;
 • teisingų ir skaidrių rinkimų sistemos kūrimas.

7. Nacionalinio ūkio gyvybingumas ir finansai:

 • nacionalinis ūkis ir valstybės rezervai, pajėgūs užtikrinti minimalias socialines garantijas šalyje, Nacionalinis investicinis bankas, bankas bei parama nacionalinei kooperatinei bankininkystei (patikimoms kredito unijoms); ekonominės plėtros skatinimas ir subalansuotas biudžetas, ekonominės infrastruktūros nacionalinis valdymas;
 • nacionalinio kapitalo gamybinio pajėgumo palaikymo ir ekspansijos į pasaulio rinkas skatinimas, nacionalinės rinkos apsaugos programa, aplinką tausojančių ir plyno lauko investicijų skatinimas, nacionalinių aukštųjų technologijų kūrimas; smulkaus ir vidutinio verslo plėtra;
 • ekonominės politikos susiejimas su išmatuojamais rezultatais, intervencinė valstybės politika, kuriant ekonomikos proveržio sritis;
 • energetinės nepriklausomybės ir saugumo strategija;
 • ūkininkų konkurencingumo palaikymas, alternatyvios žemės ūkio produkcijos gamybai veiklos kaime programa.
Lietuvos centro partijos pirmininkas
Eugenijus Skrupskelis
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas
Arvydas Akstinavičius
Tautininkų sąjungos pirmininkas
Gintaras Songaila