Birželis Spausdinti
2006
Parašė Romualdas Ozolas   
Penktadienis, 30 Birželis 2006 23:47

2006 06 01

10. 10. Paskutinę gegužės mėnesio dieną įkurtas Tautos frontas – aktyvių Lietuvos piliečių judėjimas, bandysiantis atkurti lietuvių tautą.

Paskutinę gegužės mėnesio dieną atsistatydino Tryliktoji vyriausybė, vadovauta Algirdo Brazausko. Mohikanas pasitraukė ne tik iš Vyriausybės vadovo posto, bet ir iš politikos.

Paskutinė šių metų gegužės mėnesio diena – neeilinė diena.

2006 06 02

9. 04. Lietuvoje daug pykčio. Netgi labai daug. Iš kur jis kyla ir iš ko susidaro?

Kyla jis iš nuskriaustųjų jausenos, kuri, mutavusi į neviltį, išoriškai tegali prasiveržti pykčiu.

Tačiau skurdas tėra pamatas. Antra – svarbiausia – dalis yra godumas, piktųjų atveju tapęs gobšumu. Pagaliau trečia dalis – tai į vienvaldiškumą susikoncentravęs vienmatiškumas ir autoritetizmas mąstyme.

Kai žmogaus viduje veikia tokios jėgos, jos būtinai pagimdo stalinoidą – mažą piktą žmogelį. Kai tokių susikaupia pakankama masė, susiformuoja pikta tauta. Iki laisvės jai – kaip iki Mėnulio: jos protas patikimai užblokuotas.

2006 06 03

9. 33. Visi svarbiausi mūsų istorijos vyksmai vertinami ideologiškai ar bent politiškai. Kokybinis vertinimas lieka už pamąstymų laukų.

Gi vien 1940–1945 metų procesai atveria dėkingiausias įžvalgų ir supratimų erdves!

Kas bėgo į užsienius? Bailiai, kuriems rūpėjo tik savo kudašius? Taip, jie palaikė lietuviškąją kultūrą, bet kas iš jų sugrįžo Lietuvon kaip į savo žemę? Deja – kaip į atsarginę...

Kas buvo išvežti? Kurie mylėjo žemę labiau už viską ir negalėjo nuo jos atsiplėšti.

Kas išėjo į miškus? Drąsuoliai, kuriems ne tik žemė, bet ir Tėvynė buvo svarbiau už asmeninį likimą, kurie sąmoningai aukojosi, kad ateities kartos turėtų pavyzdį.

Kas šaudė žydus ir plėšė jų turtą? Buki gobšuoliai, kuriems be turto niekas ir nerūpėjo.

Kas dabar lekia į užsienius? Badu mirštantieji? Badu miršta, jeigu badu, o ne dėl ko kita, liekantieji. Lekia į pasaulio pakraščius goduoliai, pardavinėjantys ir save, ir savo tautą, ir savo žemę – viską. O vardan ko? – Vardan vadinamosios gerovės. Visa kita – dangstymasis frazėmis.

2006 06 05

10. 26. Žiniasklaidon jau iškeltas tautybės kaip asmeniui nebūtino atributo klausimas. Svarstymai vyksta tokia dvasia: šiandieninis tautiškumas siejamas ne su etniškumu, o su pilietiškumu, todėl svarbu ne tai, ar tu negras, ar žemaitis, o tai, ar tu Lietuvos pilietis, ar Zimbabvės. Aš neneigiu, kad rusas gali būti Lietuvos pilietis, bet kodėl jis negali būti Lietuvos rusas? Arba Lietuvos žydas? Kad tai nepatinka Leonidui Donskiui, tautybę laikančiam atgyvena? Anksčiau taip galvojo ir mums piršo Genrikas Zimanas. Žinom, kuo tai baigėsi. Tai gal atgyvena yra ne lietuviai, o donskiai?

20. 20. Diena trumpa. Gyvenimas dar trumpesnis.

2006 06 06

10. 07. Ar atkreipė kas dėmesį, kaip tvirtai iki šiol Lietuvą kontroliavo Lenkija? Nekalbant apie visokias strategines partnerystes, seimų atstovų asamblėjas, premijas ir apdovanojimus – kaip esmingai lietuviai vadovai lenkybėn buvo įklimpę per savo žmonas? Brazauskienė – lenkė, Paulauskienė – lenkė. Adamkus pats yra Voldemaras Adamkavičius. Ir akivaizdus polonofilas. Kaip ir Valionis. Arba Januška (Januško guli Rasose šalia Pilsudskio širdies).

2006 06 07

10. 26. Vardan Lietuvos! Geras šūkis. Vardan Lietuvos galima vienai partijai žudyti kitą. Vardan Lietuvos kitą dieną partija žudikė gali jungtis arba kviesti bendradarbiauti tą nespėtą arba nepajėgtą nužudyti. Ko tik negalima padaryti, jeigu tai vardan Lietuvos!

2006 06 08

Kad tauta esmingai susijusi su valstybe – esminiu savitaigos instrumentu – niekas neabejoja. Nesutariama, kokiu laipsniu.

Mano galva, tik įkurdama valstybę tauta ir tampa tauta, iki tol ji yra tauton pretenduojantis etnosas ar giminingų etnosų grupė. Nes tauta – tai bendro gyvenimo būdo kultūra.

Lietuva visada buvo pirmiau valstybė, o tik paskui tauta. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tautos taip ir nesukūrė, nes jos gyvenimo būdas nedavė bendros kultūros. Garsioji lietuviškoji tolerancija buvo ne kas kita, kaip kultūrinė impotencija, kilusi iš gynybinės prieš krikščioniškąją kultūrą pozicijos.

2006 06 09

10. 07. Du dideli statybos projektai XXI amžiaus pradžioj vykdomi kaip nacionaliniai kultūriniai projektai – Valdovų rūmų atstatymas ir Tautos namų pastatymas. Valdovų rūmai jau baigiami, Tautos namai dar nepradėti ir sunkiasi skinasi kelią per lietuvių sąmonę ir interesus, dar kartą paliudydami, kad mums svarbiau valdovai, o ne tauta.

2006 06 10

10. 23. Rusai jau kur kas aiškiau terminologiškai diferencijavę pagrindinę šiuolaikinę ideologinę takoskyrą: yra patriotai ir liberalai. Patriotai – tai tie, kurie su Rusija, kad ir kaip joje būtų bloga. Liberalai – tai tie, kurie ne su Rusija, kad ir kaip joje būtų gera.

20. 35. Liberalų diktatūra. Metodas: tavęs mūsų tarpe nėra – tavęs išvis nėra.

2006 06 11

10. 20. Tarybų Sąjunga ant Lietuvos nusileido ne iškart. Ilgą laiką kaip Lietuvos himnas buvo giedama Tautinė giesmė: „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Tik apie 1950-uosius metus pasigirdo „Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, už savąją laisvę kovojus ilgai“.

Ir Europos Sąjunga ant Lietuvos leidžiasi pamažu: pirma buvo privatizacija, paskui „investicijos“, paskui dotacijos, galop sutartis, Europos Konstitucija ir t. t. Tai irgi ilgos kovos už laisvę rezultatai.

O tie, kurie bando pasakyti, kas dedasi, „laisvųjų piliečių“ yra taip koneveikiami, vadinant kolaborantais, kad kai ateis laikas kolaborantais vadinti laisvuosius, ar beatrasim jiems žodžių?

2006 06 12

9. 29. 2000 metais išleistoje knygoje „Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos“ pakankamai aiškiai ir iš prisiminimų, ir iš laiškų matosi, kad Stasio Lozoraičio vedėjai į prezidentus buvo centristai. Apie savo vedėjus centristus Valdas Adamkus knygoje be užuolankų kalba pats. Viešai to jis, deja, nepripažino niekada. Vos laimėjęs atsiribojo ir pasiskelbė nepriklausomu. O paskui ir naudojo partiją kaip šlepetes. Ne partija kalta buvo, ne.

Pakankamai ryškiai matosi ir Lozoraičio bei Adamkaus sąsajos. Kavolio, lygiai kaip ir mano suvokime, Adamkus buvo Lozoraičio tęsinys: Lozoraitis nelaimėjo, reikia bandyti jį lydėjusį Adamkų – juk negali bendradarbiauti priešingų pažiūrų žmonės!

Deja, Valdas Adamkus pasirodė esąs visiškai kitoks žmogus, nei Stasys Lozoraitis. Lozoraičio sukurta Lietuva būtų buvusi gerokai kitokia.

Knyga „Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos“ yra svarbus mūsų politinės istorijos dokumentas. Netgi tuo aspektu, kaip V. Kavolį bando pasigrobti šiandieniniai liberalai.

2006 06 13

9. 25. Ko moko mūsų mokykla? Prie to klausimo teks grįžti ne kartą. Tėvai pradėjo protestuoti prieš vaikų perkrovimą. Bet dar visiškai nešnekama apie mokymo turinį. O jis – pati didžiausia nelaimė. Rašinys buvo pats geriausias vaiko mąstymo sugebėjimų ugdymo būdas. Dabar vietoj rišlaus savarankiško bylojimo – fragmentiška interpretacija. Pats jos pobūdis yra satelitinis. Be to, dezintegruojantis vidujybę, nes nukreipia ne į visumą, o į detales. Taip pačioje vaiko gelmėje vykdoma jo robotizacija. Jei sutiksim, kad toks yra ir ugdytojų tikslas, tada viskas gerai – tada žmogaus manipuliatyvumas ir jo satelitizacija vykdomi tikrai sėkmingai. Bet iš tų pastangų išaugs neregėto žiaurumo karta.

2006 06 14

8. 43. Kažkieno įpiršta socialdemokratų ir konservatorių koalicijos idėja sužlugo, dar kartą pademonstruodama, kaip giliai per Nepriklausomybės metus kova dėl valdžios įsišaknijo į sąmonę, virsdama nesutaikoma partijų priešstova ir prieštara. Joje nebelieka ne tik valstybės – nebelieka ir Lietuvos, nes ji naikina ne tik institutus, ji naikina ir žmones – jie skęsta neviltyje ir grimzta į visišką abejingumą visuomeniniam gyvenimui. Kiek jam pažadina asmeniniai interesai, pasipriešinimą jam galima nesunkiai sutramdyti sistemos suklostytais finansinio ir administracinio reguliavimo metodais.

2006 06 15

Reikia esmingai pakeisti požiūrį į partijas. Taip, jos susikompromitavusios. Tačiau ne be piktos valios, kurios ištakos – neigiamas požiūris į okupacinės partijos totalitarizmą, leidžiantis tuo spekuliuoti grupiniams vidaus ir užsienio suinteresuotiesiems ir naikinti bet kurią politinę valią, o kartu ir valstybę, nes ji organizuojama būtent daugiapartinės politinės sistemos pilnavertiško išugdymo būdu. Žiniasklaida iš partijų tiesiog tyčiojasi.

Kas turi sveiko proto, teatsikvošėja!

Partijos turi atgauti savo vertę arba bent jos galimybę visų pirma mūsų sąmonėje. Kartu mes privalome jas padaryti gerais politinės valios reiškimo įrankiais.

Pirmiausia, partija turi būti vertinama ne kaip gauja ar grupuotė, kurios tikslas – prasiveržti prie valdžios ir pasipelnymų, o kaip mąstymo ir organizacinio darbo mokykla. Valdžios mokymo institucija. Ne universitetuose to išmokstama, o būtent partijose, nes jos, be viso kito, yra ir praktinio sugyvenimo mokymas.

Antra, kaip organizmas partija nėra uždara akcinė bendrovė, o visuomenės sambūris, apsisprendžiantis eiti sunkiu valstybės tvarkymo keliu, kuris iš asmens reikalauja ne tik žinių ir sugebėjimų, bet ir sąžinės, tikslų suvokimo ir neapkaltinamo jų įgyvendinimo veiksmų – visos veiklos suderinamumo su visuomenės dora ir protu (įstatymais).

Trečia, partijų veikla ir sąveika – ne politinis turgus, o valstybinių tikslų įgyvendinimas. Tai reiškia, kad be partinių programų dar turi būti nacionaliniai susitarimai, kurių atžvilgiu partijų programos yra tik daliniai dokumentai, ir jeigu jie tų tikslų neakceptuoja, tokia partija neturi teisės eiti valdžion.

Tokių nuostatų įgyvendinimas tikrai padėtų.

2006 06 16

9. 33. Antikomunizmo ir antirusicizmo politika, kurią tebevaro konservatoriai, o jiems pritaria liberalai, yra labai naudinga Vakarų kriminaliniam pasauliui: taip jis lengviau gali čia tvirtintis, neeikvodamas jėgų prieš rusiškąjį nusikaltėlių ešeloną – su juo susitvarko Lietuvos administracija. Ryškiausias pavyzdys – Uspaskichas. Subtilus buvo šis Rusijos ėjimas. Bet baigiamas įveikti. O štai Zuokas, kuris susijęs su Vakarų kriminaliniais sluoksniais, neįveikiamas – jį net saugo Lietuvos politinis pasaulis.

2006 06 17

8. 25. Kodėl Vakarai nenori gretinti fašizmo ir bolševizmo? Kodėl Stalino režimo nusikaltimų nenori lyginti su Hitlerio nusikaltimais?

Ir tegul nevaidina Vakarų „politologai“, kad jie nesupranta, kodėl taip yra! – tai aiškiau negu aišku, tik nepriimta kalbėti.

Fašizmas smerkiamas kaip nacionalizmo radikalioji forma. Bolševizmas, nors ir yra radikalioji kosmopolitizmo forma, smerkiamas negali būti todėl, kad kosmopolitizmas viešpatauja šiandien ir dar nežinia, kokius pavidalus jis įgis ir kokius nusikaltimus įvykdys. Tai ko čia dabar pradėti saviplaką?

2006 06 18

18. 40. Atrodo, būtina labai kritiškai pažiūrėti ir pervertinti daugelį svarbiausių neabejotinais laikomų šiandieninių mūsų ideologinių postulatų. Visų pirma – apie gerovės valstybės, arba gerovės visiems, sukūrimo galimybę. Mitas? Mitas. Bet mes visi uoliai juo naudojamės. Iš to išplaukia kairės ir dešinės politinių orientacijų dogmos. Melas? Pakankamai aiškus. O mes mielai muilinam akis rinkėjams ir sau. Toliau: demokratija. Kur tu matei demokratiją, kai buvo bombarduojama Serbija, kai šturmuotas Afganistanas, paskui Irakas, kai nuolat, diena po dienos, naikinama Čečėnija ir pan.?! Dar: žmogaus teisės. Jos seniai jau išvirtusios ne žmogaus jo klasikine samprata, o mažumų formavimo teise – jos tapo teise homoseksualams, imigrantams, nusikaltėliams ir manipuliatoriams kažkur ten, procesų gelmėse.

2006 06 19

8. 28. Tikėdamiesi sukurti darbingą koaliciją vien balsų dauguma, socialdemokratai tik dar užtęsia agoniją. Padėtis yra be išeities, jeigu išeitimi nelaikysi priešlaikinių rinkimų. Sakoma: jie nieko nepakeistų. Netiesa. Pakeistų, ir smarkiai. Esmingai sustiprėtų dešinė pusė: perpus daugiau pozicijų gautų konservatoriai, ir daugumos centras persikeltų į dešinę. Tai – esmiška. Socdemai turėtų rinktis opoziciją. Iš Seimo dingtų 3–4 dabar ten neaiškiais pamatais paremtos partijos. Būtent nenoras šalintis iš Seimo ir sulaiko Seimo narius.

Konservatoriai irgi nesiveržia į rinkimus, nes nėra pasirengę valstybės valdymui: norinčių daug, o galinčių mažai. Dar viena aplinkybė – galimas liberaldemokratų sustiprėjimas. Jau kas būtų itin neparanku konservatoriams, tai liberaldemokratų ryškesnis pasirodymas: operuodami iš esmės tomis pat vertybėmis, kaip ir konservatoriai, tik ryžtingesniais būdais ir aiškesniais žodžiais, jie ilgainiui stipriai paplautų konservatorių šaknis.

Taigi, geriau valstybės krizė, negu rinkimai!

2006 06 20

8. 26. Tie, kurie kalba apie užsienietiškų vardažodžių rašymą „originalo kalba“, visiškai nesuvokia, kaip pumpuruoja žmogaus gyvenimas kaip gyvas organizmas. Jiems atrodo, kad rasės ir tautos yra arba laikinas reiškinys, arba toks, į kurį galima nekreipti dėmesio, o dar geriau – kuo greičiau panaikinti tas problemas, sunaikinant pačius reiškinius. Net Stalinas šitaip elgėsi tik slaptai, viešai kalbėdamas apie tautų vertingumą ir teises.

Kad užsienietiškas vardas, nusileidęs į lietuvišką tekstą, yra meteoras, pradūręs Žemės atmosferą ir pramušęs kraterį plutoje, jiems nė į galvą neateina. Jiems atrodo, kad lietuviai turi rašyti ir tarti svetimvardžius kaip juos rašo ir taria svetimieji: tai esanti pagarba kitoms kultūroms. O kad kitos kultūros nesielgia taip, kaip siūloma elgtis mums? Na, tai jų nekultūringumas, sako. Kad tai mes nekultūringi, jie net nesuvokia. Mūsų kultūringumas – tai pagarba savo kalbai kaip sistemai, kaip visumai, pagal savo dėsnius pervadinančiai visus pasaulio daiktus.

2006 06 21

9. 06. Ar vien iš neturto ir vargo genami bėga lietuviai į visus pasaulio kraštus?

Daugelis – taip. Tačiau nereikia užmiršti, kad ir tas daugelis yra žmonės, kurie nesutinka dirbti čia už Lietuvoj įmanomą mokėti atlygį. Be 50 litų už darbo dieną jie nė nesileidžia į kalbas. Darbo užmokestis darbo jėgos sąmonėje ir darbdavio sąmonėje Lietuvoj yra smarkiai išsiskyrę: vieni nenori gauti mažiau, kiti negali mokėti daugiau.

Imigracija yra vienintelis problemos sprendimo būdas, ji tampa antra didžiausia ir svarbiausia – šalia emigracijos – Lietuvos ir lietuvių problema.

2006 06 22

8. 52. Džordžas Bušas paskelbė, kad JAV yra nepageidaujami 10 Baltarusijos aukščiausio rango asmenų, o Baltarusijos sąskaitos uždaromos. Minskas pasijuokė: tegul ten esančius pinigus Bušas išdalina savo vargšams.

Man tai visiškai nejuokinga, nes gerai atsimenu Michailo Gorbačiovo ekonominę blokadą. Kuo ši Bušo blokada skiriasi nuo anos, Gorbačiovo paskelbtosios – tik tuo, kad tada nebūta nepageidaujamų asmenų sąrašo?

2006 06 23

8. 11. Ką reiškia mano vieno balsas! – sako dažnai. O juk reiškia. Jeigu tau ne iš karto pritaria ar paploja, tai nereiškia, kad neišgirdo. Jeigu tau rodosi, kad seniai apie tai šnekam, o niekas nepadaryta, tai dar nereiškia, kad ta mintis neveikia. Politika – ne verslas. Visuomenės gyvenimo sutvarkymas – ne sandorio sudarymas. Išmokim skirti tuos dalykus, Lietuvos vyrai ir moterys!

Aš irgi kartais sakau sau: gana! Negana. Kalbėk ir sakyk dar ir dar kartą. Reikalauk ir aiškink. Tiesiog kalbėk. Kalk kaip genys, riaumok kaip dramblys, jeigu reikia. Kaip liūtas. Tik žinok, ką reikia pasakyti.

Pasakyti žinai ką. Ir kad Lietuva vieninteliai lietuvių namai, ir kad Europos Sąjunga ne labdaros kontora, ir daug kas kita jau apyvartoje. Bus dar daugiau.

Aš, mes privalom atkurti sveiką tautos mąstymą!

2006 06 24

9. 01. Lietuviai veržte veržiasi priglusti prie kokios nors didelės šalies. Tai pastebima ir kolektyvinėje (valstybės užsienio politika), ir individualioje elgsenoje. Ypač tuo pasižymi visų laikų mūsų elitai. Katastrofiškas tautai šiuo požiūriu yra Jogailos nutekėjimas Lenkijon. Visų laikų runkeliai yra ištikimesni lietuviškajam gyvenimo būdui, tad visų lygmenų jogailaičiams atrodo tarsi akmuo prie kojos. Taip – visus amžius, imtinai iki šių dienų, kai europidinės propagandos pripumpuoti, būriai šiandieninių plikbajorių – greitai ir bet kaip praturtėti trokštančių mėlynųjų komjaunuolių – už žalią kortą ar vokiečio lovą pasiryžę parduoti tėvą ir motiną, ne tik Tėvynę.

Aš myliu mūsų mažą šalį, didžią, bet taip dėl masinių išdavysčių sumažėjusią Lietuvą. Pasaulis man įdomus, bet myliu ją tik vieną. Jai gyvenau, gyvenu ir jai mirsiu.

Bet kol reiks išeiti, dar padirbėsiu, bandydamas parodyti, ką jūs dar turit atrasti ir išaukštinti, priglusdami prie savo žemės!

2006 06 25

8. 08. Pranešta, kad Joninių dieną Jonavoj įkurta Jonų respublika. Kai nebėr Lietuvos Respublikos, lieka kurti Jonų.

2006 06 26

9. 26. Visi taip skuba paskui pinigus, kad meta mokslus, postus, žmonas, vaikus, kaimus, tėvynę, nekalbant apie tokias smulkmenas, kaip kalba, o tuo labiau – rašyba su savo ilgosiomis, nosinėmis, taškeliais ir kableliais: daug kas jau rašo pusžodžiais arba vien santrumpomis.

2006 06 27

9. 41. Didžiuma serbų Radovaną Karadžičių, Ratko Mladičių, Vojislavą Šešelją laiko nacionaliniais didvyriais. Mladičiaus perdavimas JTO Karo nusikaltimų tribunolui yra laikomas pagrindine sąlyga, kad Serbija būtų priimta į ES ir NATO. Praleidus eilinį Mladičiaus išdavimo terminą, ES sustabdė derybas su Serbija, o JAV nutraukė humanitarinę paramą. Tautų nuomonė ES ir NATO – trečias brolis.

2006 06 28

9. 20. Mes nevertinam Išrinktosios tautos mito. Arba vertinam nepakankamai rimtai. O juk tai pasaulinio viešpatavimo ideologija. Tai – sukilimo ir dvasinio terorizmo ideologija. Ir visai nesvarbu, kad ji suskilo į ortodoksinę (judaizmo) ir modernistinę (krikščionybės) šakas: nuo to ji nenukentėjo. Priešingai – tik sustiprėjo. Pažadėtoji žemė tapo ortodoksų namais, visas likęs pasaulis – modernistų.

Ir vėlgi: visai nesvarbu, kad pasauly yra kitos ideologijos, kitos kultūros ir kitos tautos. Išrinktoji tėra viena. Todėl – šalin bet kuris nacionalizmas, išskyrus vieną – sionistiškąjį. Europos Sąjunga yra tipiškas tokios ideologijos produktas. Ji bus bandoma ne tik išsaugoti, bet ir sustiprinti taip, kad pajėgtų kariauti su bet kuria kita galybe – Rusija, Kinija, Arabija. Būtent kariauti, kaip dabar kariauja Izraelis, faktiškai nepaisydamas viso pasaulio, darydamas, kas jam patinka, nes už jo – pirmasis rezervas – JAV, o kiek vėliau – Rusija. Viskas vyksta pagal Planą.

2006 06 29

8. 04. Du faktai, kurių akivaizdoje ištirpsta Lietuvos veido bruožai, lieka tik inertiška masė.

Rusijoje buvo nušautas tolimųjų reisų autofurgonų vairuotojas, kilimo pats rusas. jis atsisakė su rusų smogiku išgerti už rusų kariuomenę, pavadindamas ją okupacine. Lietuvos rusas atsisako išgerti su rusu už rusų kariuomenę! Ar gali būti pareikšta didesnė pagarba Lietuvai ir Lietuvos valstybei? Kokie giluminiai pokyčiai įvykę net Lietuvos rusų bendruomenėje! Ir ką gi! Tris mėnesius mūsų tarnybos slepia šį faktą nuo visuomenės, o tėvams sūnaus reikalu rūpintis tepadeda formaliai.

Palestinos kovotojai pagrobė vieną devyniolikmetį Izraelio kareivį. Buvo pakelta visa kariuomenė, ji peržengė Palestinos sieną, susprogdino elektros stotį, subombardavo kelis tiltus, kad kareivio negalėtų išvežti kitur, ir pagrasino pradėti labai rimtą žygį, jeigu jo neatiduos. Ir žygį atliks, galime būti tikri.

Man galima paprieštarauti: dar neaišku, kuo čia viskas baigsis. Arba: Izraelis ir taip elgiasi kaip imperialistas ir okupantas. Lietuva ne tokia.

Taip, Lietuva ne tokia. Jos požiūris į savo žmogų skiriasi iš esmės.

2006 06 30

* Jeigu Europos Sąjungos organizatoriai, atsižvelgdami į naudą, kurią Turkijos narystė galėtų atnešti kai kurioms Europos šalims dėl galimybės prisijungti prie naftotiekio iš Azerbaidžano, Turkiją priims į Sąjungą, Europos Sąjunga paneigs pati save: ji yra krikščioniškosios civilizacijos konsolidavimo ir apsaugos organizacija, o Turkija, dėl musulmoniškojo tikėjimo stipriai integruota į islamo civilizaciją, neišvengiamai kels kultūrinio bendravimo Sąjungoje problemas, kurios anksčiau ar vėliau virs tarpnacionalinėmis, politinėmis ir pagaliau ideologinėmis kumštynėmis, klibinsiančiomis, griausiančiomis ir galų gale sugriausiančiomis Europos Sąjungą.

* Kodėl Lietuvos konservatoriai, idėjiškai ne vienu atveju tikrai verti pagarbos, yra nemaloni partija, o ir jos elektoratas turi kai kurių bendrų su partija bruožų?

Todėl, kad konservatorių aukščiausioji lyga visi yra labai atstumiantys; jie gal ir turi savigarbos, bet garbės jausmo tikrai stoka. O be jo, deja...