Centro partijos ideologiniai postulatai Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   

Centro partija remiasi alternatyviu globalizmui lokalizmu ir yra įsitikinusi, kad šiuolaikinis pasaulis ir ateityje negalės egzistuoti be (tegul ir naujų apibrėžčių įgyjančios) nacionalinės valstybės. Nacionalinės valstybės saugojimas ir stiprinimas yra svarbiausias politinis Nacionalinės centro partijos uždavinys, kuriuo siekiama ir pagrindinio tikslo — lietuvių tautos išsaugojimo, sustiprinimo ir tokio pasaulyje įtvirtinimo, kuris garantuotų jai saugų ir patikimą gyvenimą savo istorinėje tėvynėje ir valstybėje. Tik tokiu atveju — lietuvių tautos buvimo pasaulyje atveju — galima kalbėti apie laisvę pasaulyje — laisvę visiems, o ne kai kuriems. Tik tokiu atveju galima kalbėti apie pasaulio laisvės garantijas — pasaulinę demokratiją, o ne diktatūrą. Tik tokiu atveju galima užsiimti pasaulio tobulinimu, o ne žudymu iš didelės meilės jam.
Centro partija yra įsitikinusi, kad tautos gyvenimo garantijas politiškai geriausiai realizuoja demokratinė santvarka, todėl demokratijos stiprinimas ir plėtojimas tiek pasaulyje, tiek nacionalinėje valstybėje yra antrasis pagrindinis partijos uždavinys. Pasaulio plotmėje jis turi būti realizuojamas visokeriopai stiprinant Jungtinių Tautų veiklą, nacionaliniu lygmeniu — įgyvendinant pilnutinę demokratijos doktrina.
Veiksmuose tiek pasaulio, tiek nacionaliniu lygmeniu Centro partija remiasi nuostata, kad visų vyksmų ištaka yra konkretus vienos ar kitos kultūros žmogus, todėl partijos pripažįstamų idėjų sklaida suprantama ir remiama kaip kultūrinio asmens sklaida, reiškianti ir jo sąlygotumą, ir laisvę, taigi — ir atsakomybę.