Globalizacijos imperatyvai partijoms Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   

Visiškai aišku, kad tiek pasaulio, tiek bet kurios visuomenės idėjinės ir politinės orientacijos diferencijuojasi ir ateityje dar labiau išryškės pagal globalizmo ar lokalizmų kriterijus. Toms visuomenės orientacijoms atstovaujančios ir jas aptarnaujančios politinės struktūros bus gana antagonistiškos, nes globalistinė politinė kryptis ir toliau sieks stambiojo kapitalo besąlygiško viešpatavimo, o lokalistinė bus už nacionalinių ūkių egzistavimą ir funkcionavimą naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis. Globalizacinės politinės struktūros (partijos) veiks kaip internacionaliniai dariniai (,,internacionalai”, kurių pavyzdys yra, tarkim, šiandieninis liberalų internacionalas), lokalistinės — kaip nacionaliniams interesams atstovavimo, arba kovos už nacionalinius reikalus, partijos. Antiglobalistinių partijų veikimas bus taip pat gana aiškiai internacionalinis — jo užuomazgos jau gana ryškios.
Globalistų — lokalistų — antiglobalistų vertikalėje jau ir šiandien egzistuoja kairės — centro — dešinės dar kiek tradiciškai tebeveikiančios politinės ir visuomeninės organizacijos, šiuo metu ieškančios naujų, pakitusią. situaciją atitinkančių tapatumų. Reikia pabrėžti, kad ideologine kova ne vienu atveju vykdoma labai nešvariai netgi teoriniu lygiu. Pvz., kovojant prieš globalistams absoliučiai nepriimtiną trinarę politinę sistemą (paprastai vidurio, arba centristinės, partijos yra nacionalinių, aspiracijų partijos), į politinę apyvartą atkakliai tempiamos centro dešinės ir centro kairės sąvokos, tokiu būdu bandant demontuoti centrą. Arba: nacionalinės dešiniosios partijos, tokios kaip konservatoriai, liberalai, krikščionys demokratai, Europos Parlamente jungiasi į liaudies partijų frakciją. Taigi politinė kova tiek nacionalinėse erdvėse, globalizuotuose subregionuose (Europos Sąjungoje), tiek pasaulyje bus komplikuota ir nevienareikšmiška. Ją dar stipriau veiks ir civilizacijų konfliktas, lydimas ir naujų idėjų ir naujų migracinių iššūkių ir poveikių.
Ne šio darbo reikalas yra kitų partijų ideologinių apibrėžčių analizė. Bendrasis fonas čia pateikiamas tik centristinės orientacijos partijos ideologinių nuostatų fundamentalumui išryškinti. Tai tuo svarbiau, kad Nacionalinė centro partija, viena pirmųjų reagavusi į pasaulio globalizacijos iššūkius ne prisitaikymu, o pasipriešinimu tais atvejais, kai globalizaciniai procesai aiškiai nepriimtini nacionalinei plėtrai, savo naująsias ideologines nuostatas formuluoja atsižvelgdama į giliausias sąsajas su viso pasaulio plėtros tendencijomis. Nacionalinės centro partijos ideologija, kuriama ne specialiam lietuviškam atvejui, o kaip galima kiekvienos tautos nacionaliniams interesams atstovavimo idėjų ir nuostatų sistema, šia prasme neabejotinai universali.